Πτυχίο Νηπιαγωγών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
Γνώσεις:
- να κατανοούν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να είναι εξοικειωμένοι/ες με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση),
- να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση), να αποκτούν γνώσεις διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική κατάρτιση),
- να αναπτύσσουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης),
- να κατανοούν και να αξιοποιούν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία, να διαθέτουν επαρκή και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους.
Δεξιότητες:
-να εφαρμόζουν τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα των επιστημών της αγωγής στη διδακτική πράξη,
- να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής,
- να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό-διδακτικό έργο τους,
- να επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου,
- να επικοινωνούν με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο τη μεταφορά πληροφοριών, ιδεών και πρακτικών λύσεων σε σημαντικά προβλήματα.
Ικανότητες:
- να διαχειρίζονται με επιτυχία τα παιδαγωγικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου,
- να αναλαμβάνουν ενεργητικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο άσκησης της εκπαιδευτικής πράξης,
- να συνθέτουν με αποτελεσματικότητα τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές που ενυπάρχουν εντός του εκπαιδευτικού τους περιβάλλοντος,
- να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύνθετες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση του παιδαγωγικού έργου,
- να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις με στόχο την επωφελή άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου στο χώρο ευθύνης τους.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι εκπαιδευόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους θα είναι σε θέση
- να καλλιεργούν και να προάγουν τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
- να συμβάλουν στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων,
- να ασκούν με επάρκεια, υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα το λειτούργημα του παιδαγωγού στην προσχολική ηλικία, μεταξύ των παιδιών ηλικίας 3-7 ετών, εντός του τυπικού σχολικού περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί:
στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης της επιστημονικής και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:
• να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής
• να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής
• να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο τους.
• να είναι σε θέση να λειτουργούν ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Ειδικότερα, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Η κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες.
Τα μαθήματα διακρίνονται με: α) κριτήριο τη δεσμευτικότητά τους σε: υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά (ελεύθερης επιλογής)• β) με κριτήριο το στόχο της διδασκαλίας τους σε: εισαγωγικά και βασικής κατάρτισης εμβάθυνσης• και γ) με κριτήριο το περιεχόμενό τους στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Μεθοδολογία έρευνας. 2. Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης. 3. Φιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής. 4. Ψυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής. 5. Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση 6. Ειδική αγωγή. 7. Παιδαγωγική. 8. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. 9.Ελληνική γλώσσα. 10. Λογοτεχνία. 11. Ιστορία. 12. Παράδοση και πολιτισμός. 13. Πληροφορική. 14. Μαθηματικά. 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 16. Φυσικές επιστήμες.17. Αισθητική παιδεία. 18. Μουσικοπαιδαγωγική. 19. Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο. 20. Κινητική αγωγή. 21. Παιδιατρική – Υγιεινή. 22.Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση. 23. Ξένη γλώσσα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα Νηπιαγωγών χορηγεί πτυχίο (επίπεδο 6) βάσει του οποίου οι κάτοχοί του μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, (δημόσια και ιδιωτικά), σε Παιδικούς Σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα (φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού), σε Τμήματα Προσχολικής Ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε Νοσοκομεία Παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού προσχολικής ηλικίας (3-7 ετών).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΠΤΝ/ΠΔΜ