Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Επιστήμες της Αγωγής " με κατεύθυνσεις: 1.Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες 2. Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες 3. Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι κατανοούν και διαπραγματεύονται κριτικά βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις της αγωγής. Aναγνωρίζουν, αναλύουν και παρακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής. Κατανοούν και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εξέλιξης των μαθητών. Επίσης, κατανοούν και αξιοποιούν την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα των 3 κατευθύνσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να καινοτομούν στο σχεδιασμό διδακτικών μεθόδων και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και να βελτιώνουν τις προτάσεις τους μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους. Οι απόφοιτοι κατανοούν τους τρόπους και τις προεκτάσεις ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική και μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο τη μεγαλύτερη μαθησιακή αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση.
Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να τεκμηριώνουν και να παρουσιάζουν με σαφήνεια και καθαρότητα άρτιες επιστημονικές έρευνες. Ακόμη, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις και να τις εφαρμόζουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα, να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε επαγγελματικές θέσεις που συνδέονται με το σχολείο, καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, είναι σε θέση να εκπληρώσουν με επιτυχία τις υποχρεώσεις ανώτατων διοικητικών θέσεων της εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής έως συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχεται στη Φλώρινα και στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και της εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Επιτρέπει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες (Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση της Εκπαίδευσης).
2. Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες (Ιστορία- Πολιτισμός).
3. Στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (Διδακτική μαθηματικών-Διδακτική φυσικών επιστημών).
Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών εξασφαλίζει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.