Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Δημιουργική Γραφή". Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: -διαθέτει εξεδικευμένη γνώση στο γνωστικό πεδίο της δημιουργικής γραφής. - διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη των θεμάτων που διέπουν το πεδίο της δημιουργικής γραφής και λειτουργεί δυναμικά στην ανάδειξη, ανέλιξη και διαπραγμάτευσή τους. -επιδεικνύει κριτική κατανόηση και αντίληψη των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών που ενυπάρχουν στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, αναδεικνύοντας, εφαρμόζοντας και συνδυάζοντας τα παραπάνω σε κάθε πιθανό τομέα θεωρητικής ή πρακτικής εφαρμογής τους (εκπαίδευση - συγγραφή). Δεξιότητες: -εφαρμόζει τις γνώσεις του με ευχέρεια, πρωτοτυπία και κριτική οπτική στον επαγγελματικό του χώρο (εκπαίδευση - συγγραφή). -αρθρώνει επιστημονικό λόγο στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, συζητώντας, παρουσιάζοντας και πραγματευόμενος ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν στο χώρο της δημιουργικής γραφής ή και σε συναφή πεδία. -χρησιμοποιεί δημιουργικά, κριτικά και παραγωγικά τις αποκτηθείσες γνώσεις του ώστε να αναγνωρίσει, αξιολογήσει και να προσφέρει λύσεις σε σχετικά ζητήματα -αξιολογεί, ερμηνεύει και προωθεί νέα δεδομένα στο χώρο της δημιουργικής γραφής. Ικανότητες: -εφαρμόζει αποτελεσματικά, με επιτυχία και δημιουργικά τις αποκτηθείσες γνώσεις στον επαγγελματικό του χώρο (εκπαίδευση - συγγραφή). -εφαρμόζει με αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα και κριτική οπτική πιθανά ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν στο χώρο του. -συμμετέχει ενεργά στη διάχυση, εφαρμογή και αποτελεσματική αξιοποίηση των γνώσεων που έχει αποκτήσει. -λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις αντιμετωπίζοντας παραγωγικά και δημιουργικά τα ζητήματα που προκύπτουν. -αναλαμβάνει την επιμόρφωση ατόμων πάνω στον τομέα της δημιουργικής γραφής (εκπαιδευτικών, ερευνητών και συγγραφέων). -διαχειρίζεται και αξιολογεί κατάλληλα άτομα και ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται πάνω στο χώρο της δημιουργικής γραφής (λογοτεχνία, γλώσσα, επικοινωνία).

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της δημιουργικής γραφής, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και των επιστημών της αγωγής. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα λογοτεχνίας, ποίησης, στιχουργικής, θεατρικής και κινηματογραφικής γραφής και θεωρίας της λογοτεχνίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.