Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να κατέχει γνώσεις που σχετίζονται με τη θεωρητική αφομοίωση, τον δημιουργικό μετασχηματισμό και τη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πεδία ενός συνόλου γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα από το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής ή πεδίων που σχετίζονται με τις θετικές, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Αναμένεται να διαθέτει αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα ενός γνωστικού πεδίου σε σχέση με το επίπεδο του μεταπτυχιακού διπλώματος· να είναι ενημερωμένος πάνω σε επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και ικανός για πρωτότυπη σκέψη, καθώς και ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Αναμένεται επίσης να Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να κατέχει προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής. Αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού του με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές του έρευνες, μελέτες και εργασίες· να εφαρμόζει με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό του εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα· να αξιολογεί, να ερμηνεύει και να προωθεί σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με ένα εξειδικευμένο πεδίο· να αρθρώνει επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού του και να διαμορφώνει έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. Τέλος, να μπορεί να τεκμηριώνει τις θέσεις του με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του - προς εξειδικευμένο ή μη κοινό - με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: Έχοντας αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε υψηλό επίπεδο, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας· να είναι σε θέση να εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα· να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα και να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου της διατριβής του· να μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και να διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων· ακόμη, να είναι σε θέση να αναλαμβάνει αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και να αξιολογεί την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι η μεθοδική αναζήτηση και εμβάθυνση σε ένα εξειδικευμένο θέμα γνώσης σε συγκεκριμένη περιοχή των Επιστημών της Αγωγής, η οποία να προσθέτει κάτι σημαντικό στις γνώσεις του υποψήφιου διδάκτορα αλλά και στις υφιστάμενες γνώσεις των άλλων. Στην αναζήτηση αυτή εντάσσεται και η ταυτόχρονη εξοικείωση του υποψηφίου με διαδικασίες έρευνας και διαχείρισης δεδομένων από συγκεκριμένες περιοχές των ανθρωπιστικών, θετικών και κοινωνικών επιστημών που συνδέονται με τις Επιστήμες της Αγωγής και την εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και η άσκησή του στην αυτοδιαχείριση χρόνου και την αξιοποίηση ενός ευρέως φάσματος διαθέσιμων πηγών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος είναι χρησιμος για επιστήμονες που προσβλέπουν σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση (π.χ. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους ή διευθυντές Σχολικών Μονάδων) . Ειναι επίσης απαραίτητος για όσους προσβλέπουν σε ακαδημαϊκές θέσεις στην Ανώτερη/ Ανώτατη Εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη