Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Kατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α. Διοίκησης Επιχειρήσεων, β. Μάρκετινγκ, γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία επαγγελματικών στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αποτελέσουν το υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς θα καλύπτουν το απαιτούμενο υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και τη βασική πρακτική εμπειρία προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημονικές και επαγγελματικές ευθύνες που προκύπτουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι μαθησιακοί στόχοι του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική τους ζωή και να εφαρμόσουν πρακτικά τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, ανάλογα με το είδος και το περιβάλλον της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθοδολογίες που στοιχειοθετούν τα σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ και την ορθολογική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα ανωτέρω οριοθετούνται και εξειδικεύονται με την ανάπτυξη του σύγχρονου προγράμματος σπουδών, το οποίο μετά το δεύτερο έτος προσφέρει τη δομή τριών κατευθύνσεων: Διοίκησης, Μάρκετινγκ και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
• Η κατεύθυνση Διοίκησης αφορά το πλαίσιο των γνώσεων της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης (Management Science), όπου προσδιορίζεται η ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού, οργάνωσης, καθοδήγησης, ελέγχου διαδικασιών και οικονομικής διαχείρισης πόρων, με σκοπό την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Συνεπώς, συντελεί στη δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνικών γνώσεων ικανών να θεμελιώσουν έννοιες αποδοτικότερης, αποτελεσματικότερης και ποιοτικής λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ, όπου γίνεται ανάπτυξη σύγχρονων εννοιών και αντιλήψεων της αγοράς σχετικά με ζητήματα προσφοράς, παραγωγής, κόστους, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το σύγχρονο - παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αγορών και τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις τεχνικές της λογιστικής.
• Η κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα. Μελετώνται οι προσεγγίσεις, με βάση τις οποίες τα συστήματα αυτά τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποτελεσματική υποστήριξη, διαχείριση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, οι εργασίες τις οποίες μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά ένας απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο πλαίσιο της Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, με χρήση σύγχρονων ποσοτικών μεθοδολογιών και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Στατιστική και οικονομετρική ανάλυση δεδομένων.
2. Ζητήματα επιχειρησιακής έρευνας και βελτιστοποίησης συστημάτων-διαδικασιών.
3. Κοστολόγηση, Κατάρτιση προϋπολογισμών, χρηματοοικονομικές αναλύσεις, διαχείριση χαρτοφυλακίου.
4. Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ και προώθηση πωλήσεων.
5. Προβλέψεις επιχειρηματικών και οικονομικών μεγεθών.
6. Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση διαδικασιών.
7. Ορθολογική διαχείριση έργων και λειτουργιών.
8. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.
9. Διοίκηση παραγωγής.
10. Αναζήτηση και εξόρυξη δεδομένων επιχειρηματικής φύσης.
11. Αξιολόγηση δεδομένων και μετασχηματισμός τους σε χρήσιμη πληροφορία για την υποβοήθηση λήψης ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων.
12. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
13. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν.
14. Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με εισροές από όλες τις πιο πάνω επιμέρους γνώσεις και δεξιότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η δημιουργία αποφοίτων που θα αποτελέσουν επαγγελματικά στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Οι μαθησιακοί στόχοι του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική τους ζωή και να εφαρμόσουν πρακτικά τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους ανάλογα με το είδος και το περιβάλλον της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθοδολογίες που στοιχειοθετούν τα σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ και την ορθολογική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα ανωτέρω οριοθετούνται και εξειδικεύονται με την ανάπτυξη του σύγχρονου προγράμματος σπουδών, το οποίο μετά το δεύτερο έτος προσφέρει τη δομή τριών κατευθύνσεων: Διοίκησης, Μάρκετινγκ και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
• Η κατεύθυνση Διοίκησης αφορά το πλαίσιο των γνώσεων της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης (Management Science), όπου προσδιορίζεται η ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού, οργάνωσης, καθοδήγησης, ελέγχου διαδικασιών και οικονομικής διαχείρισης πόρων, με σκοπό την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Συνεπώς, συντελεί στη δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνικών γνώσεων ικανών να θεμελιώσουν έννοιες αποδοτικότερης, αποτελεσματικότερης και ποιοτικής λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ αφορά στην ανάπτυξη σύγχρονων εννοιών και αντιλήψεων της αγοράς σχετικά με ζητήματα προσφοράς, παραγωγής, κόστους, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το σύγχρονο - παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αγορών και τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις τεχνικές της λογιστικής.
• Η κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα. Μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα συστήματα αυτά τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποτελεσματική υποστήριξη, διαχείριση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται συνυπολογίζοντας επίσης:
• Τη διάθεση εγκαταστάσεων αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων με επαρκή εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό.
• Τις πρωτοποριακές πρακτικές εκπαίδευσης, όπως ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning, μέσα από την πλατφόρμα e-class και από τον ιστότοπο του Τμήματος), την εκτεταμένη χρήση πραγματικών μελετών περιπτώσεων, την ανάληψη παρουσιάσεων εργασιών από τους φοιτητές, την πρόσκληση στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών εκτός Τμήματος για διαλέξεις.
• Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών, την πρόσκληση στελεχών επιχειρήσεων για διαλέξεις, καθώς και την πρόσκληση αποφοίτων του Τμήματος που έχουν είτε αποκτήσει εργασιακή εμπειρία (ως αυτόνομοι επιχειρηματίες ή ως στελέχη), είτε έχουν συνεχίσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές τους.
• Τις συνεργασίες και μορφωτικές ανταλλαγές με διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μέσω των προγραμμάτων Erasmus, Erasmus+ και Erasmus Mundus, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο σε χώρες του εξωτερικού (συνήθως, αλλά όχι μόνον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ή μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση ή ακόμα και την πτυχιακή τους εργασία.
• Την ύπαρξη δύο θεσμοθετημένων εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας με προτεραιότητα τη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόλησηΑπαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση