Πτυχίο Τεχνολόγου Ιχθυολόγου. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε όλους τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και της σχέσης τους με το περιβάλλον, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών σε διάφορα εκτροφικά συστήματα και της συλλεκτικής αλιείας, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ηθικής.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Βιολογικών επιστημών και άλλων επιστημών και αφορά στη βιολογία, την οικολογία, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, τις τεχνολογίες και τις υποδομές, την παραγωγή υδάτινων οργανισμών, τα συστήματα παραγωγής, τη μεταποίηση, το Marketing και τη σχετική νομοθεσία.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων είναι σε θέση να ασκήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:
- Υπεύθυνος παραγωγής υδατοκαλλιεργειών.
- Εμπορία αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού.
- Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επίβλεψη μελετών και κατασκευών επί του αντικειμένου.
- Στέλεχος φορέων.
- Καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση.
Τα παραπάνω αποτελούν επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου Τεχνολόγου Ιχθυολόγου βάσει του Π.Δ. 109/89 αρ.5 (ΦΕΚ 47 Α/89).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Ιχθυοκαλλιέργειες