Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του τμήματος διαθέτει τις γνώσεις για να μπορεί να εργαστεί συμβουλευτικά με κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς, καθώς και τις ικανότητες να χρησιμοποιεί διαφορετικά διαγνωστικά και συμβουλευτικά εργαλεία ανά θεματική περιοχή και πληθυσμό.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της συμβουλευτικής. Κάποια από τα διδακτικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναλύονται σε πεδία όπως:
• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στον σχεδιασμό, ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών δράσεων και Υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Διαγνωστική και συμβουλευτική με άτομα και ομάδες - κοινοτικές δράσεις.
• Κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.
• Εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε μικρής κλίμακας κοινότητες.
• Κατανόηση του θεσμικού και νομοθετικού πλαίσιου του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας σε ευρωπαικό επίπεδο.
• Μεθοδολογία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μπορεί να απασχοληθεί ως Κοινωνικός Λειτουργός, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.