Πτυχίο Λογιστικής. Τμήμα Λογιστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής, έχοντας αποκτήσει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούν:
- Να στελεχώνουν, με υψηλό επίπεδο γνώσης - πλήρως ενημερωμένης βάσει των σύγχρονων εξελίξεων - οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
- Nα παρέχουν υψηλής ποιότητας λογιστικές, φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (όπως ορίζονται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα), απασχολούμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
- Να μετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
- Να εξελίσσονται επαγγελματικά ως προς τον βαθμό τάξεως της άδειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ή/και των βαθμίδων πιστοποίησής τους ως ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.
- Να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, με βάση τα οικονομικά/λογιστικά μεγέθη, χρησιμοποιώντας ιδιαιτέρως αποτελεσματικά τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Λογιστικής ιδρύθηκε με βάση τον Νόμο 1404/1983 περί «Δομής και Λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Με βάση την ανωτέρω νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (ν. 2916/2001, 3549/2007), το Τμήμα ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πατρών, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής στο επίπεδο της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τις εφαρμογές του στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της σύγχρονης Λογιστικής, όπως τα πληροφοριακά συστήματα, η οικονομία, τα νομικά και τα μαθηματικά/στατιστική.

Κεντρική επιδίωξη και αποστολή του Τμήματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές, τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στις απαιτήσεις των επαγγελματιών παροχής Λογιστικών, Φοροτεχνικών και γενικότερα Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής» και διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο δίνει πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Το Πτυχίο δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο αυτού να ασκεί επαγγελματική εργασία στην επιστήμη του Λογιστή, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.∆. 349/1989, ΦΕΚ 158A/1989.
Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα απασχολούνται σε χώρους που έχουν σχέση με θέματα όπως:
- Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων.
- Τήρηση λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων.
- Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεδεμένων με τα λογιστικά βιβλία, χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
- Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής, όπως π.χ τιμολόγια.
- Ενημέρωση καρτελών.
- Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
- Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου και αποθήκης.
- Μισθοδοσία.
- Τήρηση διαφόρων βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων.
- Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.