Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία ατόμων ή ομάδων, καθώς και την αυτονομία των φυσικών-διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες υγείας κάθε ατόμου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η δημιουργία επιστημόνων Νοσηλευτών/τριών, οι οποίοι θα έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, εμπνεόμενοι από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της κατανόησης, της φροντίδας και της ισότητας, ικανοί να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής ερευνητικών αποδείξεων στην πράξη. Πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών είναι η φροντίδα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει θεωρητική διδασκαλία/κατάρτιση και εργαστηριακή-κλινική εκπαίδευση πάνω στα νέα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της Νοσηλευτικής επιστήμης και της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Ακολουθείται από συστηματική αξιολόγηση, καθώς και από αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και αυτο-αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής μπορεί να απασχοληθεί ως Νοσηλευτής, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.