Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνoιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσιοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσιοθεραπευτές ή Φυσικοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με ιατρούς, μετά από ιατρική διάγνωση σχετική με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09-2003). Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι ικανός να προβαίνει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση του ιατρού και τις σχετικές οδηγίες του και πιο ειδικά να:
• Αποκαθιστά τον ασθενή χρησιμοποιώντας, ύστερα από φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, τα κατάλληλα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα ειδικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές, όπως η κινησιοθεραπεία, οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας, ο ηλεκτρικός ερεθισμός, η βιοανάδραση, η αναστολή του πόνου, η εργονομική εκπαίδευση του ασθενή και η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας.
• Αξιολογεί την πρόοδο ή τη στασιμότητα της κατάστασης του ασθενούς και τροποποιεί το πρόγραμμα αποκατάστασής του.
• Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών που η Φυσικοθεραπεία επιλέγεται να αντιμετωπίσει, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και επαγγελματικούς χώρους.
• Εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού αντικειμένου.
• Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, με σκοπό τη λειτουργική του ανεξαρτησία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας:
• Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.
• Αναπτύσσει συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
• Συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους φορείς που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.
• Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
• Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα στο αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας.
• Αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και αλλαγές (εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές) του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
• Βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αποδεχθεί, αναλύσει και ενσωματώσει νέες απόψεις με στόχο πάντα τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών στο Τμήμα.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας μπορεί να απασχοληθεί ως Φυσικοθεραπευτής, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.