Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ, β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ, γ. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών της επιστήμης της Πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ανάλυση και τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, την ανάλυση και τον σχεδιασμό επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, τη διαχείριση επικοινωνιακών δικτύων και δικτύων υπολογιστών και την ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και της Πληροφορικής. Ειδικότερα:
• Το διδακτικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων εστιάζεται σε θέματα που αφορούν στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Κεραίες και τη Διάδοση Σήματος, τα Ενσύρματα και Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, την Επεξεργασία Σήματος, Ήχου και Ομιλίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας Η/Υ, τα Συστήματα Μεταγωγής και Μετάδοσης Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών.
• Το διδακτικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ εστιάζεται σε θέματα που αφορούν στις Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων, τα Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, το Υλικό Υπολογιστικών Συστημάτων, τις Τεχνολογίες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.
• Το διδακτικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, την Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνώση, την Ευφυή Πληροφορική, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού, τη Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.