Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Kατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, γ) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες: α) για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) για τη Διoίκηση Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, καθώς και των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας και γ) για τη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, τη Σχεδίαση Στρατηγικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Οργανισμών, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης για επιχειρήσεις.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να ασκήσουν το επάγγελμα του Οικονομολόγου-Λογιστή-Φοροτέχνη, καθώς και του Eκπαιδευτικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο ΠΕ20 (για τους αποφοίτους της κατεύθυνσης "Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων"), σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ε.ΜΕΣ.

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση