Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: α) Μηχανικός Υποδομών Τ.Ε., β) Μηχανικός Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει δύο (2) κατευθύνσεις: α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. και β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε.
α) Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης Μηχανικός Υποδομών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της οργάνωσης των έργων υποδομής, του ελέγχου και της διαχείρισης περιβάλλοντος, της τεχνολογίας των δομικών υλικών και της χρήσης τους στα έργα υποδομής.
- Οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου, κατασκευή έργων υποδομής-τοπογραφία.
- Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας περιοχής, όπως: τεχνικά έργα, συγκοινωνιακά έργα, υδραυλικά έργα (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κλπ.), γεωτεχνικά έργα.
- Σύνταξη οικονομοτεχνικών και τοπογραφικών μελετών.
- Οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου.

β) Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης Μηχανικός Μορφολογίας και Αναστήλωσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας των αναστηλώσεων, της αποκατάστασης κτιρίων, της μορφολογικής ένταξης νέων κτιρίων σε ιστορικό-παραδοσιακό περιβάλλον, της αρχιτεκτονικής μελέτης, της οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξιακών χώρων οικοδομικών έργων, της τεχνολογίας δομικών και σύνθετων υλικών.
- Μελέτη και επίβλεψη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σύγχρονων ή ιστορικών κτηρίων.
-Αποτύπωση και τεκμηρίωση κτηρίων και μνημείων με χρήση παραδοσιακών ή νέων τεχνικών μεθόδων.
- Οργάνωση και διαχείριση εργοταξιακών χώρων οικοδομικών έργων.
- Συλλογή και ανάλυση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε εργαστήρια αντοχής υλικών.
- Σύνταξη μελετών μορφολογικής ένταξης οικοδομικού έργου σε ιστορικό-παραδοσιακό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο πτυχιούχος αποκτά τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιείται στους διάφορους τομείς του γνωστικού του αντικειμένου, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος υπηρεσιών ή ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή όλων των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, καθώς και η εφαρμογή τους στα πλήρως εξοπλισμένα εκπαιδευτικά του εργαστήρια, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι νέοι Μηχανικοί, έτοιμοι να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία.
Η τεχνολογική εκπαίδευση στο Τμήμα παρέχει στους αποφοίτους:
- Κατάλληλες γνώσεις υποδομής για άμεση εργασία στην πράξη (π.χ. ως στελέχη τεχνικών εταιρειών).
- Εξειδικευμένες γνώσεις για αφομοίωση των νέων τεχνολογιών.
- Θεωρητικές γνώσεις για συνέχιση των σπουδών τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.