Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών". Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών" διαθέτουν γνώσεις υψηλού επιπέδου στις βασικές τεχνολογίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και τον έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών, στους τομείς των Τεχνολογιών Internet επόμενης γενιάς, των Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, των
Ευρωζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών και των Τεχνολογιών Υλικού και Λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών -Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:
• Τεχνολογιών Internet επόμενης γενιάς
• Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
• Ευρωζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών
• Τεχνολογιών Υλικού και Λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.