Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής-Νοσηλεύτρια» και έχουν δικαίωμα απασχόλησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ως αυτοαπασχολούμενοι πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικής φροντίδας.
Μπορούν επίσης:
Να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα κάθε φορά με την ισχύουσα νομοθεσία. Να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα κάθε φορά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Να διεξαγάγουν ερευνητικές μελέτες με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη Ιατρικών ιδιωτικών ή δημοσίων υπηρεσιών υγείας, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τμήματος Nοσηλευτικής είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Νοσηλευτικής ορίζονται σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 159/14-6-1989.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.