Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Να διευρύνει και προσαρμόζει τις γνώσεις του σε νέα ή εξειδικευμένα αντικείμενα του επιστημονικού του πεδίου
Να έχει αναπτύξει τις δεξιότητες που αναφέρονται στην ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων, των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται στα Ιατρικά Εργαστήρια, καθώς και την ικανότητα εκτέλεσης ολοκληρωμένων εργασιών στα Ιατρικά Εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής εργαστηριακών μεθόδων και διαδικασιών, της χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων και εργαστηριακών υλικών .
Να έχει αναπτύξει την ικανότητα χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των μεθοδολογικών δυνατοτήτων του αντικειμένου των σπουδών του στα Ιατρικά Εργαστήρια, τόσο σε συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας, όσο και συνθήκες μελέτης ή έρευνας, καθώς και στην όλη επαγγελματική και επιστημονική του σταδιοδρομία.
Οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι σε θέση:
• Να εκτελούν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις στο πεδίο των Ιατρικών Εργαστηρίων.
• Να εφαρµόζουν τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων,
• Να αξιολογούν και να διασφαλίζουν το ποιοτικό αποτέλεσµα αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη Ιατρικών και λοιπών Βιολογικών και Βιοχημικών Εργαστηρίων ιδιωτικών ή δημοσίων υπηρεσιών υγείας, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων ορίζονται σύµφωνα µε το Π.∆. 163/5-6-1996 (ΦΕΚ 118/14-6-96 τ.Α’).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.