Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Ψυχική Υγεία». Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Διδακτικοί στόχοι
• Απόφοιτοι με εξειδικευμένες γνώσεις στην Ψυχική Υγεία.
• Κατανόηση των τεχνικών και μεθόδων πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και έρευνας που εφαρμόζονται στην ψυχική υγεία.
• Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης θεραπείας και φροντίδας νοσημάτων στα πλαίσια της ψυχικής υγείας.
• Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην ψυχική υγεία.
Κλινικοί στόχοι
• Διεύρυνση των σύγχρονων κλινικών μεθόδων σχετικά με την πρόληψη, θεραπεία και διάγνωση των ασθενειών στα πλαίσια της ψυχικής υγείας.
• Ικανότητα λήψης εξειδικευμένων κλινικών αποφάσεων σχετικών με τη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων.
• Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας έτσι ώστε αφενός να γνωρίζουν και να κατανοούν την ουσία των ερωτημάτων που θέτουν οι βιοψυχοκοινωνικές επιστήμες και αφετέρου να γνωρίζουν την έκταση και τους περιορισμούς των πιθανών απαντήσεων.
Κοινωνικοί στόχοι
• Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν:
• Να γνωρίζουν και να παρεμβαίνουν στα συστήματα ψυχικής υγείας
• Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης στην κοινότητα
• Να εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας.
Οικονομικοί στόχοι
• Ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ψυχική Υγεία και αφετέρου η κλινική πρακτική τους σε οργανισμούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Παρέχει επίσης ευκαιρίες για μελέτη θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η διπλή διάγνωση, ψυχοκοινωνικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η διαχείριση της ασθένειας, του θανάτου και η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας που θα στελεχώσουν αποτελεσματικά ως ειδικοί της ψυχικής υγείας οργανισμούς και υπηρεσίες που παρέχουν φροντίδα ψυχικής υγείας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 6. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, ο ορισμός συμπληρωματικών κριτηρίων ή η διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Τμήματος.

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.