Πτυχίο Ανθυποπυραγού. Σχολή Ανθυποπυραγών. Πυροσβεστική Ακαδημία.

Περιγραφή

Σκοπός λειτουργίας της Σ.Α.Π.Σ. είναι να παρέχει στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) Μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα γύρω από την πυροσβεστική επιστήμη, τεχνολογία και διαχείριση κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών (τεχνολογικών) καταστροφών και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ, με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.
Οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους θα μπορούν:
Γνώσεις:
- να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές της  πυροσβεστικής επιστήμης, τεχνολογίας και διαχείρισης κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών (τεχνολογικών) καταστροφών και να  κατανοούν και να ερμηνεύουν τις διατάξεις του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας,        
- να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές  των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
- να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τα ποικίλα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και να περιγράφουν σχετικές με την πυροσβεστική και τη διαχείριση κρίσεων πρακτικές,                                 
- να αναγνωρίζουν τα μέρη και τους κανόνες χειρισμού όλων  των πυροσβεστικών μέσων και εξοπλισμού  που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα,                   
- να κατανοούν τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ.    
                         
Δεξιότητες-Ικανότητες:                                        
- να οργανώνουν και να σχεδιάζουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της πυροσβεστικής – διαχείρισης κρίσεων,                                                      
- να εκτελούν τα ανακριτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος (π.χ.  έγκλημα του εμπρησμού κ.ά.),               
- να χρησιμοποιούν το σύνολο των πυροσβεστικών πόρων και μέσων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,                                                           
- να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσεων και να διαχειρίζονται αυτές ανάλογα με τα καθήκοντά τους,                
- να επικοινωνούν με τον πολίτη, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου,                                       
- να αναθέτουν ρόλους και καθήκοντα στο υφιστάμενο προσωπικό,  
- να αναπτύσσουν στην εργασία και την επαγγελματική τους πορεία το ομαδικό πνεύμα και το αίσθημα τήρησης των ηθικών αξιών.  
Μέσα από την εκπαίδευση στη Σχολή Ανθυποπυραγών  οι απόφοιτοι μπορούν να αξιολογούν τις διάφορες καταστάσεις στον υπηρεσιακό τους βίο και να εφαρμόζουν ορθά το Σύνταγμα και το ισχύον Δίκαιο, έχοντας συνειδητοποιήσει την αποστολή τους, ως κρατικοί λειτουργοί και κοινωνικοί παράγοντες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στη Σ.Α.Π.Σ. λειτουργούν οι ακόλουθοι Κύκλοι Σπουδών και οι επιμέρους εξειδικεύσεις/θεματικές ενότητες:
Α. Κύκλος σπουδών Τεχνικών Επιστημών που περιλαμβάνει:
(1) Θεματική ενότητα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών.  
(2) Θεματική ενότητα Δομικών Υλικών και Κατασκευών-Δοκιμασίας Υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες 
(3) Θεματική ενότητα Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας. 
(4) Θεματική ενότητα Ρευστοδυναμικής και Αεροναυπηγικής. Συστήματα παρακολούθησης τροχιάς, κ.ά.).
Β. Κύκλος σπουδών καταστροφολογίας, που περιλαμβάνει:
(1) Θεματική ενότητα Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. 
(2) Εργαστήριο Διασωστικών Επιχειρήσεων. 
(3) Θεματική ενότητα Δασικής Οικολογίας και Δασικών Πυρκαγιών. 
(4) Θεματική ενότητα Πυροσβεστολογίας και Στρατηγικής. 
(5)  Φυσική Αγωγή. 
Γ. Κύκλος σπουδών νομικών – διοικητικών – οικονομικών επιστημών που περιλαμβάνει:
(1) Θεματική ενότητα Νομικής Επιστήμης. 
(2) Θεματική ενότητα Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης Πυροσβεστικού Σώματος 
(3) Θεματική ενότητα Δημόσιου Λογιστικού-Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.     
(4) Θεματική ενότητα Πυροσβεστικής Νομοθεσίας. 
Δ. Κύκλος σπουδών γενικής παιδείας και κοινωνικών επιστημών, που περιλαμβάνει:
(1) Ξένες Γλώσσες , γλώσσα – γλωσσολογία – λεξικολογία – φρασεολογία – ορολογία, μεθοδολογία εκμάθησης ξένης γλώσσας, εφαρμογές Η/Υ στη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία, αγγλική ορολογία σε θέματα πυροσβεστικής – διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, πυροσβεστικής τεχνολογίας, τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας–εφαρμογές στο Π.Σ.
(2) Θεματική ενότητα Κοινωνικών Επιστημών. 
(3) Θεματική ενότητα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
(4) Θεματική ενότητα Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής & Τηλεπισκόπησης.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο στης Σχολής Ανθυποπυραγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των καθηκόντων του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. 

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.