Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:
• Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του.
• Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις.
• Καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και διερευνά αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος.
• Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
• Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
• Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Πραγματοποιεί αναλυτική κοστολόγηση και εξάγει στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική γενικά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός: Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών, και διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την πρωτοπορία, και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Δομή Σπουδών:

Η διάρκεια σπουδών του πτυχιούχου του τμήματος είναι οχτώ ( 8 ) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά ( 7 ) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και πρωτοβουλιών των φοιτητών, καθώς και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Το όγδοο ( 8ο ) εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση σε συναφείς με το επάγγελμα εργασιακούς χώρους και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Η επαγγελματική κατοχύρωση των Λογιστών καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 349/1989 (ΦΕΚ/159 14-6-1989). Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 349/1989 (ΦΕΚ/159 14/6/1989) έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως
• τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ.,
• τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ.,
• σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων,
• τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κτλ.,
• ενημέρωση καρτελών,
• καταγραφή περιουσιακών στοιχείων,
• τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης,
• μισθοδοσία,
• τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
• παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
• κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κτλ.
Τέλος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.