Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: (α) Μηχανικών Λογισμικού (β) Μηχανικών Δικτύων και (γ) Μηχανικών Η\Υ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών
Όσον αφορά τις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Διαμορφώνει κατάλληλα συστατικά υλικού, λογισμικού ή δικτύων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
• Εφαρμόζει διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων για τη σχεδίαση διαδικτυακών/ εκπαιδευτικών εφαρμογών και συστημάτων.
• Προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες και προδιαγραφές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική σχεδίαση έργων πληροφορικής, εφαρμογών ή βελτιώσεων υφιστάμενων υποδομών.
• Ολοκληρώνει συστατικά υλικού και λογισμικού για τη δημιουργία νέων συστημάτων.
• Συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του συνόλου των λειτουργιών και η αξιοπιστία του συστήματος.
• Σχεδιάζει δομές δεδομένων και κατασκευάζει μοντέλα δομής συστήματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης.
• Δημιουργεί πλήρη συστήματα που ικανοποιούν τους επιχειρησιακούς περιορισμούς και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Ακολουθεί συστηματική μεθοδολογία για την ανάλυση και την κατασκευή απαιτούμενων συστατικών και διάμεσων (interfaces).
• Σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας. Ερευνά και υποκινεί διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας.
Όσον αφορά τις ειδικές ικανότητες, ένας απόφοιτος θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να:
• Δημιουργεί και εκτελεί διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού.
• Οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στα γενικά και ειδικά θέματα της πληροφορικής.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί ψηφιακά συστήματα που να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
• Εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα λογισμικού καθώς και αρχές ψηφιακών κυκλωμάτων για την υλοποίηση ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών.
• Σχεδιάζει, εγκαθιστά, ρυθμίζει, τροποποιεί, ελέγχει και συντηρεί υπολογιστικά συστήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων.
• Αναλύει και σχεδιάζει ασφαλή δίκτυα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των.
Ο απόφοιτος θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω γενικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
• Γλώσσες προγραμματισμού
• Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού
• Δομές Βάσεων Δεδομένων και οργάνωση περιεχομένου
• Μοντελοποίηση απαιτήσεων και τεχνικές ανάλυσης αναγκών
• Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
• Τηλεματικές Υπηρεσίες
• Λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες λογισμικού
• Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων
• Συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα
• Δίκτυα υπολογιστών
• Αναγνώριση προτύπων
• Υπολογιστική νοημοσύνη
• Εφαρμογές «διαδικτύου πραγμάτων»
• Αυτοματισμοί και ρομποτική
• Μέθοδοι συλλογιστικής και τεχνητής νοημοσύνης
• Ενσωματωμένα συστήματα
• Επιστημονικός Υπολογισμός

Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
• Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων και σχετιζόμενες αρχιτεκτονικές
• Γλώσσες για περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού έργων
• Πλαίσια αρχιτεκτονικής και εργαλεία σχεδιασμού συστημάτων
• Τεχνολογίες διαδικτύου
• Ασφάλεια Πληροφοριών
• Νέες αναδυόμενες τεχνολογίες (Cloud, Grid)
• Κινητές τεχνολογίες
• Κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές μεθοδολογίες
• Παράλληλα και Κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές
• Τεχνολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης
• Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής
• Ρομποτικά οχήματα
• Μηχανική μάθηση
• Μηχανική όραση
• Ανάπτυξη συστημάτων επιστημονικού υπολογισμού
• Αυτόματα
• Νανοτεχνολογία
Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του δεξιότητες ικανοποιητικού επιπέδου ώστε να είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες τεχνολογικές περιοχές για να διαμορφώσει την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική. Κατανοεί τους επιχειρησιακούς στόχους που επηρεάζουν τα συστατικά της αρχιτεκτονικής (δεδομένα, εφαρμογή, ασφάλεια, ανάπτυξη κλπ.).
• Συλλέγει, διαμορφώνει και επικυρώνει τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Σχεδιάζει τις λειτουργικές προδιαγραφές με βάση τις προσδιορισθείσες απαιτήσεις. Διασφαλίζει την ενσωμάτωση της λειτουργικότητας στον τελικό σχεδιασμό του συστήματος.
• Εφαρμόζει κατάλληλες αρχιτεκτονικές λογισμικού και/ή υλικού. Αναπτύσσει διεπαφές χρήστη, επιχειρησιακά και ενσωματωμένα συστατικά λογισμικού. Συνεργάζεται στο πλαίσιο ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων.
• Συγκεντρώνει και αναλύει εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή γνώση και πληροφοριακές ανάγκες. Διαμορφώνει την επιχειρησιακή συμπεριφορά σε δομημένη πληροφορία. Εφαρμόζει μεθόδους εξόρυξης δεδομένων.
• Κατανοεί πώς η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του εμπορίου. Κατανοεί το online περιβάλλον.
• Διαγιγνώσκει, λύνει, αντιμετωπίζει και τεκμηριώνει τεχνικά προβλήματα που αφορούν υπολογιστικές συσκευές με χρήση κατάλληλων μεθόδων.
• Διενεργεί ελέγχους ασφάλειας. Εφαρμόζει τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου.
• Συντάσσει επιστημονικές εργασίες με δομημένο τρόπο και τις παρουσιάζει μέσω διαλέξεων και τη χρήση εποπτικών μέσων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής είναι η παροχή τεχνολογικής παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
• στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα,
• στην τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών με έμφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση,
• στην παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
• στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας,
• στη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και εξωστρεφών υπηρεσιών (βλ. Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, Ημερίδες Εργασίας).
Πέραν των ανωτέρω, το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής μετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, παρέχει στους φοιτητές του εκπαιδευτική συμβουλευτική, ενώ αναπτύσσει και τον εκπαιδευτικό ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας, υποστηρίζοντας δράσεις μικτής μάθησης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) υποστηρίζει 60 μαθήματα εκ των οποίων τα 29 είναι μαθήματα κορμού και τα υπόλοιπα κατανεμημένα στις εξής τρείς θεσμοθετημένες κατευθύνσεις, Μηχανικών Λογισμικού, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Δικτύων.
Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, το ΠΠΣ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:
• Επιστήμης των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό, και στην επεξεργασία πληροφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα μοντελοποίησης.
• Τεχνολογιών Δικτύων και Επικοινωνιών, με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό στην υλοποίηση και στην υποστήριξη δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων με κύριο στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογιών αιχμής, όπως των ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων, και σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων όπως των Υπολογιστικών Νεφών ( Cloud) ή των πλεγμάτων (Grid).
• Τεχνολογιών Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού. Έμφαση δίνεται σε ανάπτυξη υπηρεσιών και ευφυών εφαρμογών σε περιβάλλον Ιστού (web) και κινητών συσκευών (Mobile application).
• Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού / επιχείρησης/ βιομηχανίας/ εκπαιδευτικού οργανισμού.
• Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
• Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, με έμφαση τόσο σε υπηρεσίες Ασύγχρονης όσο και σε υπηρεσίες σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.