Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων, τόσο σε παραδοσιακά, όσο και σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Οι απόφοιτοι του τμήματος καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο γνώσης που αφορά στις μηχανολογικές κατασκευές, την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη λειτουργία προϊόντων, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τον σχεδιασμό μηχανών και συστημάτων ελέγχου.

Δεξιότητες: Ο απόφοιτος του τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης των Μηχανολόγων Μηχανικών. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο απόφοιτος του τμήματος:
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών.
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
• Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
• Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις και πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.
• Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής.
• Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων.
• Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

Ικανότητες: Οι πτυχιούχοι του τμήματος αναλαμβάνουν εκπονήσεις τεχνικών μελετών, δουλεύουν σε μηχανουργεία, επιβλέπουν τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δουλεύουν αυτόνομα ως τεχνικοί ασφαλείας. Διαθέτουν επίσης ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικονομικά θέματα της ειδικότητάς τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, έχει ως αποστολή τη μετάδοση προς τους σπουδαστές του εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και την ενθάρρυνση των εφαρμογών τους. Το Τμήμα επικεντρώνεται σε κλασικά, αλλά και σε σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου Μηχανικού, με συνεχή παρουσία σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του είναι να δώσει στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια, αλλά και να διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης και εργασίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες προοπτικές για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ή / και για συνέχιση των σπουδών μέσα στις έντονες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανολογίας διαρκεί οκτώ τυπικά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα γενικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων και μαθήματα ειδικότητας. Στο Ε’ εξάμηνο οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για τη συνέχεια των σπουδών τους τον Ενεργειακό ή τον Κατασκευαστικό Τομέα, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τα ενδιαφέροντά τους. Στο τελευταίο εξάμηνο, όλοι οι σπουδαστές πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση και εκπονούν πτυχιακή εργασία, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.