Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να ανταπεξέλθει σε διοικητικά καθήκοντα οποιουδήποτε οργανισμού.

Γνώσεις:
• Περιγράφει, αναγνωρίζει, διερευνά και αναλύει θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποιοτικού ελέγχου, οικονομικής των επιχειρήσεων, ποσοτικής ανάλυσης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, διοίκησης πολυεθνικών επιχειρήσεων, οργανωσιακής συμπεριφοράς, διοίκησης μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής διοίκησης, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιχειρησιακής πολιτικής και στρατηγικής.
• Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Εκπονεί οικονομικές μελέτες και αναλύσεις.
• Διενεργεί έρευνες ανάλυσης της αγοράς.
• Αναλύει τη λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων.
• Συμβουλεύει επιχειρήσεις σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποιοτικού ελέγχου, οικονομικής των επιχειρήσεων, ποσοτικής ανάλυσης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, διοίκησης πολυεθνικών επιχειρήσεων, οργανωσιακής συμπεριφοράς, διοίκησης μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής διοίκησης, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιχειρησιακής πολιτικής και στρατηγικής.

Ικανότητες:
• Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Συνεργάζεται με στελέχη επιχειρήσεων άλλων ειδικοτήτων και Τμημάτων, καθώς και με στελέχη της αγοράς.
• Εργάζεται ομαδικά για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
• Εκπονεί μελέτες και έρευνες για τις επιχειρήσεις και την αγορά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, AEI Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
Ο τίτλος σπουδών χορηγείται και από τα δύο τμήματα.
Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τη διοίκηση σε οποιονδήποτε τομέα της επιχείρησης, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να συνεργάζονται επιτυχώς με τα υπόλοιπα τμήματά της.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές να εκπαιδεύονται σε θέματα ηγεσίας, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας και υλοποίησης στόχων, ώστε να μπορούν να επιτύχουν ως στελέχη επιχειρήσεων ή να αναπτύξουν επιτυχώς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος επιτρέπει την εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο και την απόκτηση άδειας Λογιστή - Φοροτέχνη για αυτούς στους οποίους τα παραπάνω δεν παρέχονται με βάση το πρώτο τους πτυχίο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.