Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Λογιστική και Χρηματοοικονομική". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία, ώστε να μπορεί επιτυχώς, είτε να δραστηριοποιηθεί αυτοδύναμα, είτε να απασχοληθεί ως Λογιστής σε επιχειρήσεις ή στον Χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επίσης, μπορεί σύμφωνα με τον Ν. 3912/2011 να εγγραφεί ως μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο πτυχιούχος διαθέτει τις εξής:

Γνώσεις:
• Αναλύει λογιστικές καταστάσεις.
• Περιγράφει τεχνικές χρηματοοικονομικής λογιστικής.
• Διατυπώνει τις αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής και θέματα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων.
Καταρτίζει και αναλύει λογιστικές εκθέσεις.
• Αναλύει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της λογιστικής πληροφόρησης.
• Περιγράφει, διακρίνει και διερευνά μεθόδους κοστολόγησης.
• Διατυπώνει, περιγράφει και αναλύει θέματα αναπροσαρμογής παγίων και αποσβέσεων εργατικού και εμπορικού δικαίου και αξιολόγησης, ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων, ανάλυσης κεφαλαιαγορών, χρηματαγορών, ειδικών θεμάτων δημοσιονομικής, ειδικών θεμάτων δεοντολογίας λογιστικού επαγγέλματος, λογιστικής θεωρίας και θεωρίας της λογιστικής σκέψης, χρηματοοικονομικής θεωρίας και σύγχρονων θεωριών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, χρήσης υπολογιστικών συστημάτων ποσοτικής ανάλυσης και θεμάτων εξαγορών και συγχωνεύσεων.
• Αναλύει θέματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικά θέματα αναπροσαρμογής παγίων και αποσβέσεων, ειδικά θέματα εργατικού, εμπορικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, καθώς επίσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων.
• Αναλύει θέματα ελεγκτικής.
• Διατυπώνει, διερευνά και αναλύει θέματα που αφορούν στη λογιστική θεωρία και έρευνα, καθώς και τη χρηματοοικονομική θεωρία και έρευνα, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Δεξιότητες:
• Καταρτίζει και διαχειρίζεται λογιστικές καταστάσεις και προϋπολογισμούς.
• Εκπονεί χρηματοοικονομικές αναλύσεις.
• Διαχειρίζεται φορολογικά θέματα.
• Τηρεί λογιστικά βιβλία όλων των κατηγοριών.
• Χρησιμοποιεί μεθόδους κοστολόγησης.
• Διαχειρίζεται χρηματοοικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.
• Εφαρμόζει τεχνικές ορθολογικής και αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
• Διεξάγει έρευνες στο αντικείμενο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματα και τα κεφάλαια των επιχειρήσεων και εφαρμόζει αποτελεσματικά τα Δ.Λ.Π και τα Ε.Λ.Π για τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
• Ελέγχει τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας μεθόδους σύγρονης ελεγκτικής, τόσο σε θέματα φορολογικού ελέγχου, όσο και σε θέματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Ικανότητες:
• Εκτελεί προϋπολογισμούς, εφαρμόζει μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης έρευνας στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική.
• Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει μεθόδους κοστολόγησης.
• Υποστηρίζει λογιστικά μεγάλες επιχειρήσεις.
• Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε λογιστικά θέματα της αγοράς.
• Αξιολογεί επιχειρήσεις
• Συνεργάζεται σε ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο με άλλους λογιστές και χρηματοοικονομικούς αναλυτές.
• Ικανοποιεί και καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στο επάγγελμα του λογιστή και του χρηματοοικονομικού αναλυτή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ελληνικών και Ξένων) για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στα πεδία αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Σκοπός του προγράμματος είναι η άσκηση των φοιτητών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έρευνα και η επιστημονική προσέγγιση στη λύση επιχειρησιακών προβλημάτων που αποτελούν βασικό αντικείμενο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Ειδικότερα, η κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική» θα εμπλουτίσει και θα διευρύνει τις γνώσεις στη Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, ενώ η εξειδίκευση στη «Λογιστική» θα αυξήσει τα τυπικά προσόντα των φοιτητών για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.