Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)". Κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, δ) Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τις παρακάτω:

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ενσωματώνουν στοιχεία από επιστημονικές εξελίξεις αιχμής στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, των Εμπείρων Στελεχών και της Λήψης Αποφάσεων στην ερευνητική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Επιλέγουν και οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές ή πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο της συνεχούς αλλαγής.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές στο πλαίσιο εκτέλεσης των οργανωτικών, παραγωγικών και διοικητικών καθηκόντων τους.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που άπτονται της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Διατυπώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις επιστημονικές θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για τη σύνταξη σχεδίων δράσης σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, συνδυάζοντας γνώσεις και πρακτικές που έχουν διδαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές και δ) Έμπειρα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λήψη Αποφάσεων.

Περιεχόμενο Σπουδών:
Οι απόφοιτοι προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύουν εξειδικευμένη γνώση των εννοιών, αρχών, θεωριών και πρακτικών στη Διοικητική Επιστήμη και σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης (Παραγωγή, Πωλήσεις, Χρηματο-οικονομική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Ολική Ποιότητα, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων), στην καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, είτε αφορά στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B), είτε μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων (B2C), στον τομέα διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, στις σύγχρονες μορφές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
• Εφαρμόζουν σύγχρονες διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών.
• Συνθέτουν καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
• Προσαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν στην Πληροφορική, τις Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, τη Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, τη διοίκηση της Εφοδιαστικής αλυσίδας και τις μεταφορές, τη Στατιστική και Χρηματοδότηση σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.