Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α) Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, β) Διεθνές Marketing. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τις παρακάτω:

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στη Διοικητική Επιστήμη και ενσωματώνουν στοιχεία από επιστημονικές εξελίξεις αιχμής στους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και του Μάρκετινγκ στην ερευνητική επαγγελματική δραστηριότητα στο διεθνές περιβάλλον.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Διεθνούς Διοικητικής των Επιχειρήσεων, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Επιλέγουν και οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές ή πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο μιας μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές στο πλαίσιο εκτέλεσης των οργανωτικών, παραγωγικών και διοικητικών καθηκόντων τους.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που άπτονται της Διεθνούς Διοικητικής των Επιχειρήσεων.
• Διατυπώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις επιστημονικές θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για τη σύνταξη σχεδίων δράσης σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, συνδυάζοντας γνώσεις και πρακτικές που έχουν διδαχθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή γνώσης στο αντικείμενο σπουδών του προγράμματος και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στη Διοικητική Επιστήμη και ιδιαίτερα στο διεθνές περιβάλλον αυτής, προκειμένου να επανδρώσουν τη διεύθυνση των οικονομικών μονάδων που έχουν ανάγκη και ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σα στελέχη επιχειρηματικού οργανισμού με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Περιεχόμενο Σπουδών:
Οι απόφοιτοι προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύουν εξειδικευμένη γνώση των εννοιών, αρχών, θεωριών και πρακτικών στη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
• Εφαρμόζουν σύγχρονες διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους στη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
• Συνθέτουν καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
• Βελτιώνουν τις διοικητικές λειτουργίες του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
• Προσαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν στην Πληροφορική, τη Διοίκηση, το Διεθνές Μάρκετινγκ, τη Στατιστική, τη Διεθνή Χρηματοδότηση και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.