Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή”. Κατευθύνσεις: α) Κλινική Διατροφή β) Διατροφή και Άσκηση γ) Διατροφή και Δημόσια Υγεία δ) Διατροφή Τρόφιμα και Καταναλωτής ε) Μοριακή Διατροφή. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένες εξειδικευμένες γνώσεις στα εκάστοτε ειδικότερα επιστημονικά πεδία της Κλινικής Διατροφής, της Διατροφής και Άσκησης, της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας, της Διατροφής, των Τροφίμων και Καταναλωτή, της Μοριακής Διατροφής.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης της Διατροφής, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά της Επιστήμης Τροφίμων, της Βιολογίας, της Βιοχημείας, του Μεταβολισμού, της Γενετικής, της Βιοστατιστικής, της Επιδημιολογίας.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής.
• Διαθέτουν τις επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ή παρεμβάσεων στο αντικείμενο της Διαιτολογίας-Διατροφής, σύμφωνα με τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους.
• Διαθέτουν τις επιστημονικές βάσεις για πρωτότυπη σκέψη, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής στις έρευνες και στις εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας, τόσο στην έρευνα όσο και στον επαγγελματικό χώρο.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν εξελίξεις στην επιστήμη της Διαιτολογίας - Διατροφής.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Εκφράζουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις σε σύνθετα, διεπιστημονικά ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Λαμβάνουν αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Μεταφράζουν τις νέες γνώσεις σε πρωτότυπες πρακτικές στον επαγγελματικό και ερευνητικό χώρο.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων στην Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή που καλύπτουν κατά κύριο λόγο τους τομείς:
α) Κλινική Διατροφή
β) Διατροφή και Άσκηση
γ) Διατροφή και Δημόσια Υγεία δ) Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής
ε) Μοριακή Διατροφή.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
α) Στην εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν διατροφικές παρεμβάσεις σε επίπεδο ατόμων και πληθυσμού.
β) Στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς της Κλινικής Διατροφής, της Διατροφής και Άσκησης, της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας, της Διατροφής, Τρόφιμα και Καταναλωτής και της Μοριακής Διατροφής.
γ) Στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της γνώσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή" έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις ευθύνης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

3 έτη