Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένες εξειδικευμένες γνώσεις στα πλέον εξειδικευμένα και σύνθετα αντικείμενα της επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, καθώς και της διασύνδεσής της με εύρος επιστημονικών πεδίων.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής της επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής και, κυρίως, των θεμάτων αιχμής με τα οποία ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της διαδικασίας διατροφικής φροντίδας με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Διαχειρίζονται επιστημονικά δεδομένα, σε όλο το εύρος της διαδικασίας, από τη συλλογή έως και την επεξεργασία τους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες σχετικές με την επιστήμη της Διαιτολογίας – Διατροφής.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία και αυτονομία τις αποκτηθείσες γνώσεις και τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα που αφορούν στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
• Επιλέγουν τον κατάλληλο σχεδιασμό μελέτης για την απάντηση εκάστοτε επιστημονικού ερωτήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε αντικείμενο που εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη