Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που στοχεύει στην παραγωγή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών υλών και ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές και συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Δεξιότητες: Η αποκτηθείσα εξειδικευμένη γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση επεξεργασία ορυκτών υλών και ενεργειακών πόρων, όπως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων με στόχο την ορθολογική εκμετάλλευση των πρώτων υλών και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην οικονομία και στις τεχνολογίες αιχμής.
Ικανότητες: Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη νέων μεθόδων-τεχνολογιών έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών υλών και ενεργειακών πόρων που θα είναι συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις για να απασχοληθεί ως υψηλού επιπέδου ερευνητής τόσο στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό χώρο όσο και στα τμήματα ερευνών και ανάπτυξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας όσο και της παραγωγής ορυκτών υλών και ενεργειακών πόρων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη