Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει όλα τα απαραίτητα μαθήματα ώστε οι φοιτητές Φυσικοθεραπείας να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επαρκή άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης. Οι γνώσεις καλύπτουν όλα τα πεδία της επιστήμης της φυσικοθεραπείας και της θεραπευτικής προσέγγισης για την αποκατάσταση ενός ασθενή και εμπεριέχουν μεταξύ άλλων γνώσεις υποβάθρου όπως ανατομίας, φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας, νευροφυσιολογίας, παθολογίας, ψυχολογίας, ορθοπαιδικής, νευρολογίας, χειρουργικής, διαγνωστικής απεικόνισης, πρώτων βοηθειών, μεθοδολογίας έρευνας, βιοστατιστικής, management and marketing, πληροφορικής της υγείας, επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της φυσικοθεραπείας όπως κλινικής κινησιολογίας και εμβιομηχανικής, κινητοποίησης μαλακών ιστών και αρθρώσεων, κλινικού συλλογισμού και θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση και θεραπεία πλήθους παθολογικών καταστάσεων μυοσκελετικών, νευρολογικών, καρδιαγγειακών, πνευμονολογικών ασθενών, όλων των ηλικιών και φύλων, λειτουργικού και νοητικού επιπέδου χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς.


Δεξιότητες: Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση:
•να προσφέρουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα
•να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει ασθενής ή άτομο με αναπηρίες .
•να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
•να εκπαιδεύσουν εργονομικά τον ασθενή ώστε να ελέγχει τα φορτία που εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του κατά την διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων
•να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιστημών υγείας ώστε να μπορεί να υιοθετεί την καταλληλότερη κάθε φορά στάση για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας
•να παρέχουν συμβουλές και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς στην αυτοεξυπηρέτηση
•να σέβονται την αυτονομία των ασθενών & να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια,
•να δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την λειτουργική ανικανότητα των ασθενών ώστε να μπορούν αυτοί να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης
•να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των συμμετεχόντων, των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις πηγές τους
•να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της
Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας
•να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη φυσικοθεραπευτική πράξη στις καινούργιες συνθήκες της επιστήμης όπως αυτή διαμορφώνεται

Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι ικανοί να επικοινωνούν και να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται με βάση το οικογενειο-ασθενο-κεντρικό μοντέλο. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα κατέχουν με απόλυτη επάρκεια τις απαιτούμενες γνώσεις για να χρησιμοποιούν τα φυσικά μέσα και τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να αποκαταστήσουν, διατηρήσουν και προωθήσουν τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή και συνδέεται με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με βάση το ΦΕΚ 53 τ. Α΄/1995 (ΠΔ 90/1995) και τις τροποποιήσεις του

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη