Πτυχίο Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
Να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις και κριτική κατανόηση βασικών θεωριών και αρχών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένες επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες και αρχές στην Ιατρική Επιστήμη.

Ικανότητες
1. Να είναι σε θέση με κριτική σκέψη να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν.
2. Να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία από την κλινική εξέταση για να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες κρίσεις βασισμένες σε επιστημονική επιχειρηματολογία.
3. Να δύνανται να αμφισβητούν με τεκμηριωμένο τρόπο την καθεστηκυία γνώση

Δεξιότητες
1. Να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες
2. Aνάληψη ευθύνης και λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας
3. Να μπορούν να αναπτύσσουν την επιστημονική τους δραστηριότητα με ομαδικό πνεύμα (team work spirit).
4.Να επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορά να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, πνεύμα μαθητείας και δια βίου εκπαίδευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Μάθηση στο χώρο εργασίας

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Ιατρικής Σχολής είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού (ΦΕΚ Α/16 Α.Ν. 1565/1939)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 6 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ ΤΙ