Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
• Οι πτυχιούχοι του διαθέτουν αυξημένη γνώση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και μελών ΔΕΠ από άλλα Ιατρικά Τμήματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην χειρουργική του παχέος εντέρου και πρωκτού.
• Παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του πρωκτού

Δεξιότητες
• οι πτυχιούχοι του αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του πρωκτού.
• κατανοούν σε βάθος τη χειρουργική παθολογία των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και τη θεραπεία τους μέσα από το πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης.
• Οι νέοι χειρουργοί καταρτίζονται και εκπαιδεύονται στο ευρύ πεδίο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του πρωκτού, φιλοδοξώντας να καλύψουν τα πανθομολογούμενα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν στον τρόπο ειδίκευσης των εκκολαπτόμενων χειρουργών ανά την Ελλάδα.

Ικανότητες
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν, στο νοσοκομείο που ο καθένας υπηρετεί και αντιμετωπίζουν νέα απρόβλεπτα ζητήματα.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
• Συνεισφέρουν στην εξειδίκευση και στην ανάπτυξη γνώσεων που οδηγούν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και έχουν ευνοϊκή επίδραση στη δημόσια υγεία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Ιατρική