Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού διπλώματος:
Γνώσεις
• Διαθέτουν επικαιροποιημένη και εξειδικευμένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Αποκτούν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και του Περινέου, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

• Η εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει από την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας κλπ.

• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού πεδίου της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και του Περινέου, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.

Δεξιότητες
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες που έχουν συνάφεια με το γνωστικό πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και του Περινέου

• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.


Ικανότητες

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.

• Καλύπτεται ένα σημαντικό κενό εκπαίδευσης στη Χειρουργική της Ελάσσονος Πυέλου, η οποία μέχρι τώρα παρέχεται τμηματικά και εν μέρει από τρεις διαφορετικές χειρουργικές ειδικότητες. Επιχειρείται δηλαδή, η ολιστική ενιαία κατάρτιση στην Χειρουργική της Ελάσσονος Πυέλου αποσκοπώντας στην πιστοποιημένη εκπαίδευση (pelvic surgery), σε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων και χειρουργικών τεχνικών.

• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Ιατρική