Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού". Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας . Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα του διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Α. Γνώσεις
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι:
• Θα διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένους τομείς του γνωστικού πεδίου που καλύπτει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
• Θα κατανοούν και θα είναι σε θέση να κάνουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με άλλους τομείς και επιστημονικά πεδία
• Θα διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους
Β. Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι:
• Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν με ευχέρεια θεωρίες ή/και μεθοδολογίες του αντικειμένου του διδακτορικού τους με τρόπο κριτικό και δημιουργικό
• Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και συναφείς με το αντικείμενο του διδακτορικού τους μελέτες
• Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν αυτόνομα μια ερευνητική διαδικασία με βάση ποσοτική ή/και ποιοτική μεθοδολογία με βάση το αντικείμενο του διδακτορικού τους
• Θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν με κατάλληλο τρόπο ποσοτικά ή/και ποιοτικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων
• Θα είναι σε θέση να τεκμηριώσουν με κατάλληλες πρακτικές, στατιστικές αναλύσεις, εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα θέματα που άπτονται του αντικειμένου του διδακτορικού τους με τρόπο κατανοητό και σαφή τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και για το απλό κοινό
Γ. Ικανότητες
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι:
• Θα έχουν αναπτύξει με αυτονομία γνώσεις και ικανότητες σε ένα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης
• Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους
• Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα με ένα συστηματικό τρόπο
• Θα έχουν αναπτύξει ικανότητες ακαδημαϊκής γραφής για τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων ή/και επιστημονικών ανακοινώσεων σε ελληνικά και ξένα συνέδρια
• Θα έχουν αναπτύξει ικανότητες προφορικής παρουσίασης και θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση ή επιμόρφωση ενός ευρύ φάσματος επαγγελματιών στο χώρο της άσκησης, της Φυσικής Αγωγής ή/και του αθλητισμού

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Ηλεκτρονική μάθηση
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
Μαθητεία

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών έχει ως αναγνωριστεί ως συναφής με το χώρο της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν μελλοντικά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους φορείς δημόσιας υγείας και πρόληψης ασθενειών, να συμβάλουν στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται στους τομείς της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και Υγείας και δύναται να στελεχώσουν το προπονητικό δυναμικό των αθλητικών συλλόγων όλων των κατηγοριών. Οι κάτοχοι του διδακτορικού διπλώματος δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δεν υπάρχουν συνώνυμα του τίτλου σπουδών.

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Κατάρτιση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση
Αθλήματα