Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι (1) είναι σε θέση να κατανοούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της Ψυχολογίας καθώς και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών, (2) κατέχουν ένα εύρος θεωρητικών γνώσεων, αλλά και ερευνητικών δεξιοτήτων, (3) περιγράφουν με επάρκεια τις θεωρητικές προσεγγίσεις των ψυχολογικών λειτουργιών και διεργασιών, (4) αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές επιστημονικές αρχές της Ψυχολογίας καθώς και των φιλοσοφικών αλλά και ιστορικών της καταβολών, (5) αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη διακύμανση που παρατηρείται στο πλαίσιο της φυσιολογικής ψυχολογικής λειτουργικότητας (ατομικές διαφορές), (6) αναγνωρίζουν και κατανοούν τα διαφορετικά βασικά πεδία εφαρμογών και τις ειδικότητες της επιστήμης της Ψυχολογίας, (7) κατανοούν το ρόλο τους αλλά και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στο ευρύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, (8) αναγνωρίζουν και κατανοούν τη σχέση μεταξύ της συλλογής επιστημονικών δεδομένων, της ερμηνείας αυτών, καθώς και της ανάπτυξης θεωρητικών μοντέλων και (9) προσδιορίζουν τις βασικές εφαρμογές της ψυχολογικής επιστήμης.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι (1) διακρίνουν και εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, (2) αναλύουν και επιλύουν ηθικά διλήμματα που αναφέρονται στο έργο της Ψυχολογίας, (3) διακρίνουν και περιγράφουν ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που δύνανται να προβλέψουν όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, (4) έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες παρουσίασης, καθώς και συνεργασίας, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο επαγγελματικό πεδίο όπως και στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους, (5) χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό ανεξάρτητα και με αποτελεσματικότητα, (6) έχουν ανακαλύψει και μπορούν να μεταφέρουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, (7) έχουν αναπτύξει δεξιότητες σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων στα πλαίσια της επιστήμης της Ψυχολογίας, (8) προσεγγίζουν κριτικά και αξιολογούν τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και (9) διακρίνουν τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς περιορισμούς της επιστήμης της Ψυχολογίας.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι (1) έχουν αναπτύξει και μπορούν να επεκτείνουν τις αποκτημένες δεξιότητες ανεξάρτητης εργασίας, (2) είναι ικανοί να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση που έχουν αποκομίσει από τις σπουδές τους στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους γύρω τους και στο επαγγελματικό πεδίο, (3) είναι ικανοί να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση που διαθέτουν επί της επιστήμης της Ψυχολογίας σε διεπιστημονικό επίπεδο και σε διεπιστημονικές συνεργασίες, (4) έχουν αναπτύξει την ικανότητα για ανάλυση, σύνθεση και κριτική αξιολόγηση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών ψυχολογικών δεδομένων, (5) σχηματίζουν κατάλληλες ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήματα προς επίλυση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, (6) συγκρίνουν, αποφασίζουν και εφαρμόζουν επιλεγμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ψυχομετρικές τεχνικές και αναλύσεις εμπειρικών δεδομένων, (7) μπορούν να κρίνουν και υποστηρίξουν αποφάσεις τόσο για την επαγγελματική αποκατάστασή τους όσο και για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό επίπεδο και (8) μπορούν να σχεδιάσουν, εξατομικεύσουν και εφαρμόσουν στρατηγικές και διαδικασίες συνεχόμενης προσωπικής και επαγγελματικής/επιστημονικής ανάπτυξης.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Όπως αναφέρονται παραπάνω κατανεμημένα σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Ψυχολογίας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη