Πτυχίο Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γνώσεις:
• γνωρίζει τα βασικά στοιχεία των σύγχρονων κλάδων της μαθηματικής επιστήμης παρακολουθώντας τον κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.
• έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις κλάδων των Μαθηματικών αλλά και συναφών αντικειμένων μέσω των μαθημάτων επιλογής και των προσωπικών ενδιαφερόντων του.
• αντιλαμβάνεται την εξελικτική δυναμική των μαθηματικών και των εφαρμογών τους.
Δεξιότητες:
• έχει αποκτήσει μαθηματική σκέψη και διαίσθηση ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη μαθηματική γνώση που απέκτησε σε προβλήματα θεωρητικών μαθηματικών, εφαρμοσμένων μαθηματικών, στατιστικής, υπολογιστικών μαθηματικών και πληροφορικής.
• αναλύει και να εξειδικεύει τις αποκτηθείσες γνώσεις του ώστε να τις εφαρμόζει σε διάφορα προβλήματα.
• εφαρμόζει σωστά τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία και τεχνικές.
• επιλύει προβλήματα, αναπτύσσοντας την κατάλληλη θεωρία και δίνοντας δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις.
• επικοινωνεί πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις.
Ικανότητες:
• μπορεί να εργαστεί επαγγελματικά στους τομείς της Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα και σε τομείς της παραγωγής όπως οικονομία, διοίκηση, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, τεχνολογία, υγεία, κ.α.
• μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες για την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή του.
• μεταφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησε σε επαγγελματικό ή επιχειρησιακό πλαίσιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Θεματικοί Τομείς

Μαθηματικά
Στατιστική