Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Βασικός στόχος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι να δώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να επιλύουν σύνθετα οικονομικά προβλήματα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (μέσω της μοντελοποίησης των οικονομικών σχέσεων), όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο (μέσω της χρήσης στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και εργαλείων). Ο απόφοιτος του προγράμματος: Γνώσεις: «έχει αποκτήσει επιστημονική γνώση σε πεδία κορμού της οικονομικής παιδείας (μικροοικονομική, μακροοικονομική, ποσοτικές μέθοδοι), καθώς και σε σημαντικά εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται ή είναι συναφή της οικονομικής επιστήμης (πχ δημόσια οικονομικά, διεθνές εμπόριο, διεθνή οικονομικά, χρηματοοικονομική, λογιστική, επιχειρηματικότητα κτλ)».
Δεξιότητες: «εκτιμά τη διασύνδεση της οικονομικής θεωρίας με τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα, διακρίνει τα σωστά εργαλεία οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης για την επίλυσή τους και να χρησιμοποιεί επιστημονικές πηγές".
Ικανότητες: «σχεδιάζει ι την ορθή ανάλυση σύνθετων οικονομικοκοινωνικών φαινομένων, προτείνει κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής, έχει την ικανότητα ανάληψης επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας καθώς και ανάληψης μεταπτυχιακών σπουδών».

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή / Φοροτεχνικού, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά
Λογιστική και φοροτεχνικά