Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών στη Χημεία. Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει όλα τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα (Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες) που αναμένεται να αποκτήσει ο υποψήφιος Διδάκτορας των διδακτορικών σπουδών.
Οι Διδάκτορες του Τμήματος:
Γνώσεις:

•Διαθέτουν γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής
•κατέχουν γνώσεις για την διασύνδεση ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής με άλλα πεδία.
Δεξιότητες:
•διακρίνονται για τις πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα ή/και την καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.
Ικανότητες:
•αναπτύσσουν ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη, διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.
•Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο.
•συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και προσαρμόζουν μία ουσιαστική ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα.
•Έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμβολή με πρωτότυπη έρευνα που διευρύνει τα όρια της γνώσης, αναπτύσσοντας κάποιο σημαντικό όγκο εργασίας, μέρος της οποίας αξίζει να δημοσιευθεί κατόπιν κρίσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
•Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών.
•συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων.
•συμβάλλουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, στην προαγωγή της τεχνολογικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής προόδου της κοινωνίας της γνώσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος και δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Διδακτορικό, Ph.D.