Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εικαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέχνης. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Ο διδάκτορας του Τμήματος: Γνώσεις
• επεξεργάζεται σε έκταση και βάθος τα βασικά εικαστικά εργαλεία ή συζητά με ευχέρεια μεθοδολογικά σχήματα.
• προσδιορίζει με ακρίβεια τη χρήση νέων εκφραστικών μέσων (βίντεο, ήχος, ψηφιακά μέσα, πολυμέσα κ.ά.) ή προσδιορίζει με ακρίβεια τη χρήση αρχειακών πηγών στην έρευνα.
• συζητά στοχευμένα και σε έκταση την έννοια της σύνθετης εικαστικής έρευνας σε νοηματικό και πρακτικό επίπεδο ή συζητά σε έκταση σύνθετα θεωρητικά ζητήματα.
Δεξιότητες
• ερμηνεύει και εφαρμόζει συνθετικά βασικές έννοιες της εικαστικής εικόνας, αλλά και πιο ειδικά ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση ή ερμηνεύει και εφαρμόζει συνθετικά βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη θεωρητική έρευνα.
• σχεδιάζει έργα με βάση τη γνώση της τέχνης που παράχθηκε σε άλλες εποχές και δημιουργεί έχοντας επίγνωση προηγούμενων εικαστικών στιλ.
• διαχειρίζεται τις θεωρητικές γνώσεις για παράγει πρωτότυπα έργα και ιδέες.
Ικανότητες
• συγκροτεί νοηματικά και πρακτικά πρωτότυπες εικαστικές προτάσεις ή/και συγκροτεί σύνθετα πρωτότυπα κείμενα με στόχο την προώθηση και προαγωγή της έρευνας.
• συντάσσει ολοκληρωμένες εικαστικές προτάσεις με σαφήνεια προθέσεων και εκφραστική αρτιότητα ή/και συντάσσει εκτενή θεωρητικά κείμενα.
• θέτει κριτικά και αναστοχαστικά ερωτήματα σχετικά τόσο με την προσωπική παραγωγή του όσο και σε σχέση με την έννοια και τη λειτουργία της τέχνης γενικότερα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Προαιρετικό για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Προαιρετικό, αλλά μοριοδοτούμενο, για διορισμό στο δημόσιο (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη