Διδακτορικό Δίπλωμα στις Μουσικές Σπουδές. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Σχολή Μουσικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

O διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών: Γνώσεις:
- επεξεργάζεται σε έκταση και βάθος τα εργαλεία της μουσικολογικής έρευνας ή να συζητά με ευχέρεια μεθοδολογικά σχήματα.
- κατέχει σε βάθος γνώσεις αιχμής σε πεδία που άπτονται της μελέτης της μουσικής
- αναγνωρίζει σε βάθος εξειδικευμένες περιοχές των σπουδών γύρω από την μουσική.
- συζητά σε έκταση σύνθετα θεωρητικά ζητήματα.
Δεξιότητες:
- ερμηνεύει και να εφαρμόζει συνθετικά βασικές έννοιες της μουσικής επιστήμης αλλά και πιο ειδικά ζητήματα σχετικά με τη μουσική θεωρία και πράξη
- διαχειρίζεται τις θεωρητικές γνώσεις για να παράγει πρωτότυπη γνώση
- διακρίνει και να συζητά διαχρονικά και σύγχρονα μουσικά ζητήματα
- ερμηνεύει διαχρονικά και σύγχρονα μουσικά ζητήματα μεσα από θεματικές προσεγγίσεις
Ικανότητες:
- διαχειρίζεται τις θεωρητικές γνώσεις για να παράγει πρωτότυπα έργα και ιδέες
- διεκδικεί νέες προοπτικές εργασίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε πρωτότυπη βάση
- συμμετέχει στην δημιουργία νέας γνώσης και στην καλλιέργεια εξειδικευμένων δεξιοτήτων
- ενσωματώνει γνώσεις από διαφορετικά πεδία
-επιδεικνύει επάρκεια ακαδημαϊκή και επαγγελματική προς αξιοποίηση σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν στρατηγικές προσεγγίσεις
- συνεισφέρει στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές
- θέτει κριτικά και αναστοχαστικά ερωτήματα σχετικά με την προσωπική παραγωγή του όσο και σε σχέση με την έννοια και την λειτουργία της μουσικής τέχνης γενικότερα

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Προαιρετικό για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Προαιρετικό, αλλά μοριοδοτούμενο, για διορισμό στο δημόσιο (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΜΣ