Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας. Ειδικεύσεις: 1. Κλασική Ειδίκευση, 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση, 3. Ειδίκευση Γλωσσολογίας. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Β1. Γενικές ικανότητες
Αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση απαραίτητων πηγών και τεχνολογίας.
Εργάζονται αυτόνομα αλλά και σε ομάδες.
Επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
Επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και λύσης προβλημάτων.
Επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις
Καταρτίζουν και υλοποιούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο σχετικό ή όχι με το γνωστικό αντικείμενό τους. Β2. Ειδικές ικανότητες
Kατανοούν και αξιοποιούν τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας.
Aντιλαμβάνονται τη σημασία και τις ποικίλες όψεις του νέου ελληνικού πολιτισμού και διακρίνουν τόσο τον διάλογό του με την αρχαία και τη μεσαιωνική ελληνική παράδοση, όσο και με τους πολιτισμούς που μας περιβάλλουν, κυρίως αυτούς του δυτικού κόσμου.
Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της φιλολογικής και γλωσσολογικής επιστήμης.
Xρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την τετραετή τους φοίτηση για την καλύτερη επιτέλεση του επαγγελματικού τους έργου.
Ανιχνεύουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του αρχαίου και βυζαντινού κόσμου στο σύγχρονο πολιτισμό.
Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ιστορικών φάσεων της ελληνικής γλώσσας.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν αναγνωστικές εμψυχώσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής.
Γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό ύφος ή διορθώνουν κείμενα άλλων.
Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία, καθώς και συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
Αναπτύσσουν κριτική και αναστοχαστική προσέγγιση στη λογοτεχνία.
Διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και τα συσχετίζουν με διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια.
Εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά ζητήματα μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.
Κατανοούν την επίδραση των διαφόρων μορφών πολιτισμού στην κατάσταση και αξία λογοτεχνικών έργων.
Κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας, λόγου και εξουσίας.
Επιδεικνύουν ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα.
Αναστοχάζονται αναφορικά με τη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού πλαισίου.
Συσχετίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις μεθοδολογικές πρακτικές.
Ερμηνεύουν κοινές παρανοήσεις της γλώσσας και γλωσσικές συμπεριφορές.
Παράγουν επίσημο, σωστό, λογικό και σχετικό με το περιεχόμενο ακαδημαϊκό λόγο.
Διαβάζουν κείμενα στην Αρχαία Ελληνική και τα μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας: Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄. Προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Γλώσσες
Λογοτεχνία και γλωσσολογία