Πτυχίο Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος Ιατρικής σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Επιστήμης, παράλληλα με την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί πολίτες.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν να συνθέτουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
Συγκεκριμένα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες αποσκοπούν να οδηγήσουν σε απόφοιτους του Τμήματος Ιατρικής να μπορούν να:
1. Εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές, μεθόδους και γνώσεις στην ιατρική πρακτική και έρευνα. Ενσωματώνουν την αντίληψη ότι η άσκηση της ιατρικής απαιτεί επιστημονική γνώση, αλλά και ανθρωπιστική́ αντιμετώπιση του ασθενούς.
2. Αναπτύσσουν υψηλά́ ηθικά́ και ακαδημαϊκά́ κριτήρια για την άσκηση της ιατρικής πράξης.
3. Διαθέτουν σοβαρή́ και βαθιά́ γνώση της δομής, λειτουργιάς και ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού́. Η γνώση αυτή περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα επιπέδων ανάλυσης, τόσο σε μοριακό́ επίπεδο και όσο και σε επίπεδο οργανισμού́ και συμπεριφοράς.
4. Διαθέτουν σοβαρή́ και βαθιά́ γνώση των μηχανισμών αιτιολογίας και παθογένειας της νόσου και της σημασίας τους στην εκδήλωση της νόσου, καθώς και στέρεη γνώση των φαρμακολογικών βάσεων της θεραπευτικής.
5. Έχουν την ικανότητα να παίρνουν άριστο ιστορικό́, να εκτελούν μια ολοκληρωμένη φυσική́ εξέταση, να ιεραρχούν και να επιλύουν τα προβλήματα που αναγνωρίζονται από τις δύο αυτές διαδικασίες.
6. Αξιολογούν κλινικά περιστατικά, παραγγέλλουν εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουν διαφορικές διαγνώσεις, και διαπραγματεύονται ένα διαχειριστικό πλάνο
7. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αρρώστιας ενός ασθενή
8. Παρέχουν άμεση φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των Πρώτων Βοηθειών και της αναζωογόνησης
9. Έχουν εμπεδώσει πολύ καλή γνώση των νόσων εκείνων που προκαλούν άμεσο κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς και των νόσων που εμφανίζονται συνήθως. Έχουν καλή γνώση των νόσων που εμφανίζονται σπανιότερα. Να έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεών τους και της ανάγκης για βοήθεια, όταν αυτή χρειάζεται.
10. Διαθέτουν κατανόηση της επίδρασης που έχει το περιβάλλον στην υγεία και στην ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για την πρόληψη της νόσου.
11. Ενσωματώνουν την αντίληψη ότι η ιατρική απαιτεί μια συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, και την ικανότητα να μαθαίνουν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και μεθόδους. Παρουσιάζουν τη θέληση και την ικανότητα να κρίνουν την προσωπική τους απόδοση.
12. Έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ιατρικό περιβάλλον και να λειτουργούν αποδοτικά́ ως μέλη κλινικής ή ερευνητικής ομάδας.
13. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, και τις βασικές εκείνες γνώσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτήΣτο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος Ιατρικής σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Επιστήμης, παράλληλα με την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί πολίτες.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν να συνθέτουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
Συγκεκριμένα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες αποσκοπούν να οδηγήσουν σε απόφοιτους του Τμήματος Ιατρικής να μπορούν να:
1. Εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές, μεθόδους και γνώσεις στην ιατρική πρακτική και έρευνα. Ενσωματώνουν την αντίληψη ότι η άσκηση της ιατρικής απαιτεί επιστημονική γνώση, αλλά και ανθρωπιστική́ αντιμετώπιση του ασθενούς.
2. Αναπτύσσουν υψηλά́ ηθικά́ και ακαδημαϊκά́ κριτήρια για την άσκηση της ιατρικής πράξης.
3. Διαθέτουν σοβαρή́ και βαθιά́ γνώση της δομής, λειτουργιάς και ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού́. Η γνώση αυτή περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα επιπέδων ανάλυσης, τόσο σε μοριακό́ επίπεδο και όσο και σε επίπεδο οργανισμού́ και συμπεριφοράς.
4. Διαθέτουν σοβαρή́ και βαθιά́ γνώση των μηχανισμών αιτιολογίας και παθογένειας της νόσου και της σημασίας τους στην εκδήλωση της νόσου, καθώς και στέρεη γνώση των φαρμακολογικών βάσεων της θεραπευτικής.
5. Έχουν την ικανότητα να παίρνουν άριστο ιστορικό́, να εκτελούν μια ολοκληρωμένη φυσική́ εξέταση, να ιεραρχούν και να επιλύουν τα προβλήματα που αναγνωρίζονται από τις δύο αυτές διαδικασίες.
6. Αξιολογούν κλινικά περιστατικά, παραγγέλλουν εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουν διαφορικές διαγνώσεις, και διαπραγματεύονται ένα διαχειριστικό πλάνο
7. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αρρώστιας ενός ασθενή
8. Παρέχουν άμεση φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των Πρώτων Βοηθειών και της αναζωογόνησης
9. Έχουν εμπεδώσει πολύ καλή γνώση των νόσων εκείνων που προκαλούν άμεσο κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς και των νόσων που εμφανίζονται συνήθως. Έχουν καλή γνώση των νόσων που εμφανίζονται σπανιότερα. Να έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεών τους και της ανάγκης για βοήθεια, όταν αυτή χρειάζεται.
10. Διαθέτουν κατανόηση της επίδρασης που έχει το περιβάλλον στην υγεία και στην ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για την πρόληψη της νόσου.
11. Ενσωματώνουν την αντίληψη ότι η ιατρική απαιτεί μια συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, και την ικανότητα να μαθαίνουν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και μεθόδους. Παρουσιάζουν τη θέληση και την ικανότητα να κρίνουν την προσωπική τους απόδοση.
12. Έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ιατρικό περιβάλλον και να λειτουργούν αποδοτικά́ ως μέλη κλινικής ή ερευνητικής ομάδας.
13. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, και τις βασικές εκείνες γνώσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτήν.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών είναι αναρτημένα στον Οδηγό σπουδών του ΤΙ. Το επίπεδο των προσόντων είναι σε αντιστοίχιση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕIΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 6 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Ιατρική