Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι αναμένεται να διαθέτουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα.

Γνώσεις:
• Θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των βιολογικών επιστημών.
• Εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής και των εφαρμογών τους.
• Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
Δεξιότητες
• Εργαστηριακές δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
• Δεξιότητες αποτίμησης αποτελεσμάτων, ανάπτυξης επιστημονικών υποθέσεων και πειραματικού σχεδιασμού ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο.
• Δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων και ιδεών.
• Εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ικανότητες:
• Την ικανότητα να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες και αρχές των βιολογικών επιστημών σε ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες.
• Την ικανότητα να αναλύουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν τις επιστήμες της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής σε ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες.
• Την ικανότητα να σχεδιάζουν και να καθοδηγούν ερευνητικά προγράμματα για τα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία.
• Την ικανότητα να σχεδιάζουν εργαστηριακές ερευνητικές δράσεις και να χρησιμοποιούν εργαστηριακές δομές τεχνολογίας των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
• Την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετιζόμενες με τα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Oι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009. Επίσης βάσει των των ΦΕΚ 1355/19-4-2019 όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2661/2-7‐2019 οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Βιολογικές και συναφείς επιστήμες
Βιολογία