Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Νομική". Κατευθύνσεις: 1. Ιδιωτικού Δικαίου, 2. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, 3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, 4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 5. Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο του δικαίου (Ιδιωτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις, Διεθνείς Σπουδές), που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών των παραπάνω γνωστικών πεδίων.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής των παραπάνω γνωστικών πεδίων του δικαίου .
Δεξιότητες
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του δικαίου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με τα παραπάνω γνωστικά πεδία του δικαίου.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

LLM

Θεματικοί Τομείς

Νομικά
Νομικά