Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Οι διδακτορικές σπουδές στο ΤΜΠ αποβλέπουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών στο πεδίο της περιβαλλοντικής μηχανικής. Επιπλέον, συμβάλλουν στην προαγωγή της ερευνητικής παραγωγής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν για το Τμήμα και το
Πανεπιστήμιο πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών στο ΤΜΠ προϋποθέτει την ικανότητα αυτόνομης επιστημονικής εργασίας στην έρευνα του επιστημονικού πεδίου της Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο οποίο ο απόφοιτος εξειδικεύεται, ενώ η συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση του συγγραφέα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών ο/η απόφοιτος: (1) θα διαθέτει συστηματική κατανόηση του επιστημονικού πεδίου της Περιβαλλοντικής Μηχανικής το οποίο πραγματεύτηκε καθώς και γνώση των μεθόδων έρευνας που συνδέονται με αυτό, (2) θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί μια ερευνητική διαδικασία στο αντικείμενο της Μηχανικής Περιβάλλοντος, (3) θα μπορεί να αναλύει κριτικά, να αξιολογεί και να συνθέτει νέες ιδέες σε θέματα του πεδίου της έρευνάς του, (4) θα είναι σε θέση να υπoστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο στην εκπαιδευτική, επιστημονική και ευρύτερη κοινότητα γνώσης, συμπεράσματα και εφαρμογές που προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, και (5) θα είναι ικανός/ή να συμβάλλει, εντός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πλαισίων, στην εξέλιξη της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής Περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (Δ.Δ.Σ.) στην «Μηχανική Περιβάλλοντος» απονέμεται κατά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και αποτελεί τον εκπαιδευτικό τίτλο του Τρίτου Κύκλου Σπουδών. Ο Τίτλος συνδέεται με την κατάληψη θέσεων ευθύνης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για αυτήν.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΔΣ-ΤΜΠ