Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλολογία. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις: αρχαίων ελληνικών, νέων ελληνικών, Παπυρολογίας, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας. Δεξιότητες: Κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και της Γλωσσολογίας. Ικανότητες: Γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό ύφος ή διορθώνουν κείμενα άλλων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη