Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Μοριακή Βιολογία και Γενετική". Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Με τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, οι νέοι διδάκτορες αναμένεται να διαθέτουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα.

Γνώσεις:
• Θεωρητικές και εξειδικευμένες γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα στο πεδίο των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής και των εφαρμογών τους.
• Συνολική διεπιστημονική άποψη μέσα από ένα πλέγμα διασύνδεσης των βιολογικών επιστημών με άλλα επιστημονικά πεδία.
• Αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.
Δεξιότητες
• Σύγχρονες και πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές δεξιότητες και τεχνικές στον τομέα της τεχνολογίας των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
• Δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα, τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής, μέσα από την ανάπτυξη επιστημονικών υποθέσεων και πειραματικού σχεδιασμού.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
• Δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων και ιδεών στο υψηλότερο επίπεδο με βάση τα διεθνή δεδομένα.
• Εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ικανότητες:
• Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις στο επαγγελματικό πεδίο των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
• Την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα σε ακαδημαϊκές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι διδάκτορες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Βιολογικές και συναφείς επιστήμες
Βιολογία