Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Π.Ε.). Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Γνώσεις. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές θα:
• διαθέτουν τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές γνώσεις για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της φυσικοθεραπείας
• είναι γνώστες τόσο του θεωρητικού υπόβαθρου όσο και των πρακτικών τεχνικών στον τομέα της αναπνευστικής, μυοσκελετικής, νευρολογικής και αθλητικής φυσικοθεραπείας
• κατανοούν την επίδραση των προδιαθεσικών και επιβαρυντικών παραγόντων στις διάφορες μυοσκελετικές, καρδιοαναπνευστικές, νευρολογικές και αθλητικές παθήσεις και τραυματισμούς
• είναι γνώστες των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τρόπους φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και αποκατάστασης ασθενών των παραπάνω κατηγοριών με σκοπό να τα προσαρμόζουν στον σχεδιασμό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
• γνωρίζουν τον τρόπο πρόληψης παρενεργειών και δυσλειτουργιών στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και θα προτείνουν τρόπους λειτουργικής διαχείρισης και επανεκπαίδευσης σε πληθώρα παθήσεων των παραπάνω κατηγοριών αλλά και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
• Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής των φυσικών μέσων και μεθόδων θεραπείας στην αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων
• έχουν τη γνώση να αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα μυοσκελετικών, νευρολογικών, καρδιοαναπνευστικών παθήσεων και τραυματισμών με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο χρησιμοποιώντας έγκυρα κι αξιόπιστα επιστημονικά μέσα και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και τον κλινικό τους συλλογισμό θα είναι σε θέση να επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους Φυσικοθεραπείας
• είναι ενήμεροι όλων των ηθικών αρχών και κανόνων βιοηθικής στον τομέα της φυσικοθεραπείας και θα μπορούν να επιδεικνύουν τον κατάλληλο σεβασμό στα δικαιώματα και την αυτονομία των ασθενών τους προασπίζοντας τα προσωπικά τους δεδομένα και τις αποφάσεις τους.

Δεξιότητες. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές φυσικοθεραπείας:
• θα έχουν αποκτήσει τόσο γνωστικές όσο και πρακτικές δεξιότητες στην εφαρμογή των μεθόδων Φυσικοθεραπείας με σκοπό την αποκατάσταση της κίνησης σε προβλήματα που προέρχονται από ασθένειες, τραυματισμό ή γήρανση
• θα επιδεικνύουν τεκμηριωμένη συλλογιστική και κριτική σκέψη στην επιλογή αλλά και τροποποίηση των φυσικοθεραπευτικών τους μεθόδων και τεχνικών πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών τους
• θα επιδεικνύουν τις κλινικές τους δεξιότητες εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα για μυοσκελετικές, καρδιοαναπνευστικές, νευρολογικές και αθλητικές κακώσεις και παθήσεις, που να είναι ασφαλή, κατάλληλα και εξειδικευμένα για την κάθε κλινική περίπτωση αλλά και για κάθε στάδιο της διαταραχής
•θα αναπτύσσουν τη διασύνδεση της φυσικοθεραπείας με άλλες ειδικότητες υγείας προκειμένου να υπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο το καλό και η υγεία του ασθενή
• θα επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά τόσο προς τους ασθενείς τους όσο κι προς τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους
•ταυτόχρονα με την απόκτηση δεξιοτήτων γραφής και προφορικής παρουσίασης δύναται να συμμετάσχουν σε δράσεις διασποράς γνώσης και να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση στον τομέα της μυοσκελετικής, νευρολογικής, καρδιοαναπνευστικής και αθλητικής φυσικοθεραπείας

Ικανότητες. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικοθεραπείας οι φοιτητές θα:
• έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική και κλινική εμπειρία και να μεταφέρουν τεκμηριωμένη γνώση στην κλινική πρακτική της μυοσκελετικής, νευρολογικής καρδιοαναπνευστικής και αθλητικής φυσικοθεραπείας
• είναι ικανοί να σχεδιάζουν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης και λειτουργικής αποκατάστασης αλλά και να εφαρμόζουν ειδικές τεχνικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της εκάστοτε νόσου και την αποκατάσταση της εκούσιας κίνησης
• είναι σε θέση να εκτελούν πρακτικές μέσα σε κλινικούς χώρους και μονάδες υγείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές, νευρολογικές, καρδιοαναπνευστικές κ.α. παθήσεις και κακώσεις, συνεργαζόμενοι με άλλες ειδικότητες υγείας
• ειδικότερα θα μπορούν να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και επαγγελματικούς χώρους
•επιδεικνύουν την ικανότητά τους να λειτουργούν αυτοδύναμα και να παίρνουν αποφάσεις άμεσα και έγκυρα κάθε φορά που αυτό απαιτείται
• μπορούν να εκπαιδεύουν και να υποστηρίζουν τον ασθενή και την οικογένειά του, προτείνοντας πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των προδιαθετικών και επιβαρυντικών παραγόντων με σκοπό τη λειτουργική του ανεξαρτησία
• μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού τους αντικειμένου
• Μπορούν να συνθέσουν γραπτές εργασίες ανασκόπησης ή και ερευνητικές με σκοπό την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα που άπτονται της Φυσικοθεραπείας
•μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικές δράσεις του Τμήματος που προάγουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Φυσικοθεραπευτή/τριας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Υγεία
Θεραπεία και αποκατάσταση