Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Τ.Ε.). Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• διαθέτουν το βασικό υπόβαθρο των επιστημών υγείας και αποκατάστασης
• αναγνωρίζουν και κατανοούν την επίδραση των προδιαθεσικών και επιβαρυντικών παραγόντων στις διάφορες παθήσεις
• αξιολογούν ερευνητικά και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με την αποκατάσταση των ασθενών με σκοπό να τα προσαρμόζουν στον σχεδιασμό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
• αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και τραυματισμών με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών τεκμηρίων και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους Φυσικοθεραπείας
Δεξιότητες:
• πραγματοποιούν μια σωστά δομημένη φυσική εξέταση με βάση το ιστορικό της πάθησης και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, επιλέγοντας αξιόπιστα και έγκυρα μέσα αξιολόγησης και βάσει κλινικού συλλογισμού να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς
• αποκαθιστούν τον ασθενή χρησιμοποιώντας, ύστερα από Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση, τα κατάλληλα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα ειδικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές, όπως η κινησιοθεραπεία, οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας, ο ηλεκτρικός ερεθισμός, η βιοανάδραση, η αναστολή του πόνου, η εργονομική εκπαίδευση του ασθενή και η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας
• εφαρμόζουν ολοκληρωμένα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα για κακώσεις και παθήσεις, που να είναι ασφαλή, κατάλληλα και εξειδικευμένα για την κάθε κλινική περίπτωση
• αξιολογούν την πρόοδο ή τη στασιμότητα της κατάστασης του ασθενούς και εξοικειώνονται με την προσέγγιση οποιουδήποτε ασθενούς σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια βιοηθικής – δεοντολογίας, καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης φυσικοθεραπευτή- ασθενούς
• τροποποιούν ανάλογα το πρόγραμμα αποκατάστασης του ασθενούς

Ικανότητες:
• γνωρίζουν την λειτουργία των μονάδων υγείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές, νευρολογικές, καρδιοαναπνευστικές κ.α. παθήσεις και κακώσεις, καθώς και τον ρόλο κάθε επαγγελματία υγείας της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης
• μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση,να προωθούν την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα
• σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και επαγγελματικούς χώρους
• εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τον ασθενή και την οικογένειά του, με σκοπό τη λειτουργική του ανεξαρτησία
• εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού αντικειμένου

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Φυσικοθεραπευτή/τριας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Υγεία
Θεραπεία και αποκατάσταση