Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας (Τ.Ε.). Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές Οπτικοί – Οπτομέτρες:
• θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, για το επιστημονικό υπόβαθρο, τις τεχνολογικές γνώσεις αλλά και το πεδίο εργασίας του Οπτικού - Οπτομέτρη ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος. Ταυτόχρονα θα μπορούν προσαρμόζονται στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Οπτικής και Οπτομετρίας, όντας γνώστες των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τρόπους εφαρμογής Οπτικής/Οπτομετρικής αξιολόγησης και αποκατάστασης της όρασης των ασθενών,
• θα έχουν τη γνώση να αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα ανωμαλιών του οθφαλμικού συστήματος και της όρασης με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο χρησιμοποιώντας έγκυρα κι αξιόπιστα επιστημονικά μέσα και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Με τον κλινικό τους συλλογισμό θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη παραπομπή ή τα καταλληλότερα – μη παρεμβατικά – μέσα αποκατάστασης της όρασης,
• θα είναι ενήμεροι όλων των ηθικών αρχών και κανόνων βιοηθικής στον τομέα της Οπτικής και Οπτομετρίας και θα μπορούν να επιδεικνύουν τον κατάλληλο σεβασμό στα δικαιώματα και την αυτονομία των ασθενών τους προασπίζοντας τα προσωπικά τους δεδομένα και τις αποφάσεις τους,
• Θα καταννοούν ότι η Οπτική-Οπτομετρία ως επάγγελμα υγείας και πρόνοιας λειτουργεί ως επάγγελμα προώθησης της υγείας, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προώθησης της υγείας.
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές Οπτικοί – Οπτομέτρες:
• θα έχουν αποκτήσει προχωρημένες - τόσο γνωστικές όσο και πρακτικές - δεξιότητες στην εφαρμογή των μεθόδων Οπτικής και Οπτομετρίας με σκοπό την αποκατάσταση της όρασης των ασθενών/πελατών τους και θα μπορούν, με κριτική σκέψη, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα όρασης,
• θα επιδεικνύουν τις κλινικές τους δεξιότητες ειδικότερα ελέγχοντας την όραση, τη διόφθαλμη όραση, την έγχρωμη και τρισδιάστατη όραση, την όραση στον εργασιακό χώρο ή σε ειδικές ομάδες (π.χ. αθλητές) σε άτομα όλων των ηλικών και σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
• θα επιδεικνύουν περεταίρω τις επαγγελματικές δεξιότητές τους εκτελώντας συνταγές, εφαρμόζοντας φακούς επαφής (με το να λαμβάνουν τις μετρήσεις του οφθαλμού, εξετάζοντας την υγεία του ώστε να γίνει η εφαρμογή αλλά και με την τροποποίηση της συνταγής σε αυτή των φακών επαφής), κατασκευάζοντας και πωλώντας γυαλιά οράσεως και ηλίου, φακούς επαφής, συστήματα φροντίδας φακών επαφής, βοηθήματα χαμηλής όρασης και λοιπά συναφή προς την όραση είδη, εφαρμόζοντας ορθοοπτικές ασκήσεις ή ασκήσεις οπτικής εκπαίδευσης. Γενικά θα έχουν τη δυνατότητα να αποκαθιστούν την όραση του εκάστοτε ασθενούς/πελάτη με οποιοδήποτε μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό μέσο,
•θα αναπτύσσουν τη διασύνδεση της Οπτικής και Οπτομετρίας με άλλες ειδικότητες υγείας προκειμένου να υπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο το καλό και η υγιής όραση του ασθενή,
• θα επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά τόσο προς τους ασθενείς τους όσο κι προς τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους.
Ικανότητες:
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών Οπτικής – Οπτομετρίας οι φοιτητές:
• θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική και κλινική εμπειρία κι να μεταφέρουν τεκμηριωμένη γνώση στην πρακτική της Οπτικής και Οπτομετρίας
• ειδικότερα θα μπορούν να αποκαθιστούν – μη παρεμβατικά ή φαρμακευτικά - την όραση του ασθενούς/πελάτη, εκτελώντας συνταγές από Οπτικό-Οπτομέτρη ή Οφθαλμίατρο, εφαρμόζοντας φακούς επαφής, κατασκευάζοντας και πωλώντας γυαλιά οράσεων, φακούς επαφής και συστήματα φροντίδας φακών επαφής, γυαλιά ηλίου, βοηθήματα χαμηλής όρασης και λοιπά συναφή προς την όραση είδη,
•θα επιδεικνύουν την ικανότητά τους να λειτουργούν αυτοδύναμα και να παίρνουν αποφάσεις άμεσα και έγκυρα κάθε φορά που αυτό απαιτείται,
• θα μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού τους αντικειμένου,
• θα μπορούν να συνθέσουν γραπτές εργασίες ανασκόπησης ή και ερευνητικές με σκοπό την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα που άπτονται της Οπτικής και Οπτομετρίας,
•θα μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικές δράσεις που προάγουν την επιστήμη της Οπτικής και Οπτομετρίας,
• θα μπορούν να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με την επιστήμη της Οπτικής και Οπτομετρίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Οπτικού - Οπτομέτρη. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της Οπτικής και Οπτομετρίας έχουν θεσπιστεί βάσει της Υπουργικής Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ. 66381/2017 - ΦΕΚ 3247/Β/15-9-2017 και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με την υπ’ αριθμ.Γ4β/ΓΠ.76942/2019 απόφαση “Συγκρότηση και ορισμός μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών (ΠΣΟΟ-ΝΠΔΔ)”.(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 5/10.01.2020).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Υγεία
Θεραπεία και αποκατάσταση