Πτυχίο Γεωλογίας. Τμήμα Γεωλογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων της Επιστήμης της Γεωλογίας.
• Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιστήμης της Γεωλογίας ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής της Επιστήμης της Γεωλογίας και των τρεχουσών ή/καινοτόμων εφαρμογών στο εργαστήριο και την ύπαιθρο.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών της Επιστήμης της Γεωλογίας.
• Κατανοούν όλες τις τεχνικές και επιστημονικές παραμέτρους που αφορούν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιστήμης της Γεωλογίας ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης που αποκόμισαν από τη θεωρεία και τις ασκήσεις στο εργαστήριο και την ύπαιθρο.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιστήμης της Γεωλογίας, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις
• Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
• Αναπτύσσουν ζητήματα στο πλαίσιο του γνωστικού και του επαγγελματικού πεδίου της Επιστήμης της Γεωλογίας, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο των σπουδών τους στη Γεωλογία, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους στη Γεωλογία, στο επαγγελματικό πεδίο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
• Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών "Πτυχίο Γεωλογίας" είναι απαραίτητος για: (α) την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος με βάση το Π.Δ. 344/2000 "Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού" (ΦΕΚ297/Α') και τις τροποποιήσεις του. (β) πρόσληψη στη Δημόσια ή Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ΠΕ04.05 (γ) σε φορείς ή επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που οι δραστηριότητές τους άπτονται της Επιστήμης της Γεωλογίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη